މުޅިބަޖެޓް ޚަރަދު ބައިކުރެވިފައިވާ ގޮތުގެ ޖުމްލަ ހިސާބު
ރުފިޔާ އިން
2018
2019
2020
2021
2022
އެކްޗުއަލް
ރިވައިޒްކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ޖުމްލަ ބަޖެޓް
28,165,331,601
30,459,828,300
37,871,314,865
42,749,485,445
42,657,215,356
ރިކަރަންޓް ޚަރަދު
18,268,036,272
20,833,803,974
22,337,870,621
22,780,239,696
23,179,522,130
މުސާރައާއި އުޖޫރަ
4,278,431,779
4,597,291,752
4,713,687,551
4,707,802,139
4,707,802,139
މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ އެލަވަންސް
3,398,406,136
3,669,728,612
4,002,380,785
3,998,056,777
3,998,056,777
ޕެންޝަނާއި، މުސްކުޅިކުރައްވާ މުވައްޒަފުންނަށާއި އަދި ވަކި ޚިދުމަތަކަށް ނޫން ގޮތުން ދޭ ފައިސާ
1,502,477,454
1,539,147,413
1,562,420,690
1,562,162,636
1,562,162,636
ދަތުރުފަތުރު ކުރުމުގެ ޚަރަދު
175,524,876
216,731,833
237,804,551
235,362,499
239,756,939
އޮފީސް ހިންގުމުގެ ބޭނުމަށް ހޯދާ ތަކެތީގެ އަގު
621,272,475
702,138,784
725,789,996
739,861,166
760,475,966
އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު
1,793,088,443
2,105,317,230
2,299,131,810
2,185,702,586
2,218,939,010
ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ ބޭނުމަށް ހޯދާ ތަކެތީގެ އަގު
702,749,863
1,036,112,581
897,859,742
919,551,368
940,664,033
ތަމްރީން ކުރުމަށް ކުރެވޭ ޚަރަދު
523,145,644
610,076,457
905,700,078
930,018,753
945,651,414
މަރާމާތު ކުރުމާއި ބެލެހެއްޓުމުގެ ޚަރަދު
220,230,835
487,840,042
410,170,993
401,256,908
408,850,573
ލޯނުގެ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު
1,440,256,927
1,646,814,384
1,843,741,722
2,132,677,325
2,169,218,639
ސަރުކާރުންދޭ އެހީ، އިޝްތިރާކާއި އަދި ސަބްސިޑީޒް
3,488,463,511
3,168,910,378
4,636,083,594
4,864,625,457
5,124,717,059
ޓެކްސްގެ ގޮތުގައި ދައްކާ ފައިސާ
-
-
-
-
-
ލިބިފައިވާ ގެއްލުމެއް ނުވަތަ ލިބިދާނެ ގެއްލުމެއް ހަމަޖެއްސުމަށް ދޭ ފައިސާ
123,988,329
1,053,694,508
103,099,109
103,162,082
103,226,945
ނުލިބޭނެކަމަށް ބަލާފައި އުނިކުރާ ފައިސާ
-
-
-
-
-
ކެޕިޓަލް ޚަރަދު
9,897,295,329
9,626,024,326
15,533,444,244
19,969,245,749
19,477,693,226
ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތައް ހިންގުމަށް ސަރުކާރުން ކުރާ ޚަރަދު
60,259,374
2,339,603
51,890,181
52,439,008
52,476,122
ބަޖެޓް ކޮންޓިންޖެންސީ
-
-
1,574,332,748
1,702,515,502
1,746,114,594
ޓްރާންސްފަރ
-
-
-
-
-
ބިން ހިއްކުމާއި އިމާރާތް ކުރުން
1,424,967,969
1,827,905,490
4,595,407,075
4,433,783,186
4,030,108,773
އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ބިނާކުރުން
5,262,620,499
4,179,441,747
5,859,348,138
9,198,827,505
5,908,055,327
އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ހަރުމުދާ ހޯދުމަށް ކުރާ ޚަރަދު
543,558,606
605,964,282
585,438,089
583,925,793
595,144,162
އުޅަނދުފަހަރު
13,876,947
83,550,848
47,924,709
44,628,251
46,829,573
ޕަބްލިކް ކުންފުނިތަކުގައި ކުރާ އިންވެސްޓްމެންޓް
508,543,699
1,067,359,112
864,114,458
864,114,458
864,114,458
އެހެނިހެން އިންވެސްޓްމެންޓް
10,266,794
21,620,684
21,272,852
21,272,852
21,272,852
އިމާރާތަށް ގެނެވޭ ބަދަލު
20,479
-
45,000
46,350
47,741
ކުރުމުއްދަތުގެ ދަރަނި އަނބުރާ ދެއްކުން - އެތެރޭގެ
-
247,631,800
343,400,000
343,400,000
343,400,000
ކުރުމުއްދަތުގެ ދަރަނި އަނބުރާ ދެއްކުން - ބޭރުގެ
-
-
-
-
-
ދިގުމުއްދަތުގެ ދަރަނި އަނބުރާ ދެއްކުން - އެތެރޭގެ
525,974,349
132,440,018
406,747,994
874,471,572
142,109,081
ދިގުމުއްދަތުގެ ދަރަނި އަނބުރާ ދެއްކުން - އެތެރޭގެ އެހެނިހެން
-
-
-
-
-
ދިގުމުއްދަތުގެ ދަރަނި އަނބުރާ ދެއްކުން - ބޭރުގެ
1,106,247,627
995,557,000
1,133,523,000
1,799,821,272
5,678,020,543
ލޯނު ދޫކުރުން - އެތެރޭގެ ފަރާތްތަކަށް
440,958,986
462,213,742
50,000,000
50,000,000
50,000,000
ލޯނު ދޫކުރުން - ބޭރުގެ ފަރާތްތަކަށް
-
-
-
-
-
ޖުމްލަ ބަޖެޓް
ބިލިއަން ރުފިޔާ އިން
2020 ވަނަ އަހަރަށް ބެހިފައިވާ ގޮތް