މުޅިބަޖެޓް ޚަރަދު ބައިކުރެވިފައިވާ ގޮތުގެ ޖުމްލަ ހިސާބު
ރުފިޔާ އިން
2018
2019
2020
2021
2022
އެކްޗުއަލް
ރިވައިޒްކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
މުސާރައާއި އުޖޫރަ
4,278,431,779
4,597,291,752
4,713,687,551
4,707,802,139
4,707,802,139
މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ އާއި އުޖޫރަ
3,713,651,052
3,945,932,431
4,088,503,433
4,084,816,950
4,084,816,950
އިތުރުގަޑީގެ މަސައްކަތަށްދޭ ފައިސާ
564,780,727
651,359,321
625,184,118
622,985,189
622,985,189
މުސާރައާއި އުޖޫރަ
ބިލިއަން ރުފިޔާ އިން
2020 ވަނަ އަހަރަށް ބެހިފައިވާ ގޮތް