ޖުމްލަ ބަޖެޓް ރިކަރަންޓް ޚަރަދު މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ އެލަވަންސް
މުޅިބަޖެޓް ޚަރަދު ބައިކުރެވިފައިވާ ގޮތުގެ ޖުމްލަ ހިސާބު
ރުފިޔާ އިން
2018
2019
2020
2021
2022
އެކްޗުއަލް
ރިވައިޒްކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ އެލަވަންސް
3,398,406,136
3,669,728,612
4,002,380,785
3,998,056,777
3,998,056,777
މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ ޕޮކެޓްމަނީ
-
-
-
-
-
މަތީތަޢުލީމުގެ އެލަވަންސް
25,120,109
33,583,478
34,860,319
34,860,319
34,860,319
ފަންނީ އެލަވަންސް
143,355,071
162,751,930
170,124,986
170,124,986
170,124,986
ދިގުމުއްދަތަށް ޚިދުމަތްކުރުމުގެ އެލަވަންސް
82,895,904
97,560,867
98,825,303
98,825,303
98,825,303
ރަމަޟާންމަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ދޭ ޚާއްޞަ ޢިނާތްޔަތް
125,754,638
127,852,653
130,309,838
130,309,838
130,309,838
މެޑިކަލް އެލަވަންސް
7,916
6,145
24,610
24,610
24,610
ޑޮމެސްޓިކް މާކެޓް އެލަވަންސް
-
-
87,782
87,782
87,782
މުސާރައިގެ ކުރިއެރުމުގެ އެލަވަންސް
1,303,858
974,135
7,517,224
7,517,224
7,517,224
މުވައްޒަފުންގެ މަޤާމުގެގޮތުން ދޭ ޚާއްޞަ އެލަވަންސް
72,582,583
81,847,503
86,026,380
86,026,380
86,026,380
މުވައްޒަފުންނަށް ފައިސާއިން ދޭ ކޮއްތު އެލަވަންސް
152,089,065
159,932,883
183,440,447
183,440,447
183,440,447
އެކިއެކި ކޮމިޓީތަކުގެ މެންބަރުންނަށްދޭ އެލަވަންސް
22,590,184
28,473,794
27,991,741
27,991,741
27,991,741
އަމިއްލަރަށްނޫން ރަށެއްގައި ވަޒީފާއަދާކުރާތީދޭ އ.
93,269,525
97,552,080
100,752,867
100,752,867
100,752,867
އަމިއްލަރަށްނޫން ރަށެއްގައި ވަޒީފާއަދާކުރާތީދޭ ދ.އ
15,490,991
20,000,318
21,320,990
21,320,990
21,320,990
ލިވިންގ އެލަވަންސްއާއި ފެމިލީ އެލަވަންސް
410,005,293
458,018,144
477,601,124
477,601,124
477,601,124
ބަންދު ދުވަސްތަކުގައި މަސަތްކުރާތީ ދޭ އެލަވަންސް
59,994,922
64,563,608
79,379,483
79,379,483
79,379,483
އަސާސީ ވަޒީފާގެ އިތުރުންކުރާ މަސައްކަތަށްދޭ ފައިސާ
872,489
897,396
976,531
976,531
976,531
އަހަރީޗުއްޓީން ކެންސަލްވާ ދުވަސްތަކަށް ދޭ ފައިސާ
6,174,965
8,512,247
-
-
-
ޔުނިފޯރމް އެލަވަންސް
19,484,955
21,558,765
27,211,911
27,211,911
27,211,911
ވަގުތީ ހިންގުމުގެ އެލަވަންސް
5,486,359
5,191,330
3,186,620
3,186,620
3,186,620
ދީނީ ޚިދުމަތުގެ އެލަވަންސް
13,331,697
9,965,306
12,803,400
12,803,400
12,803,400
ޝިފްޓް ޑިއުޓީ އެލަވަންސް
30,449,234
23,735,720
40,269,984
40,269,984
40,269,984
ހާރޑްޝިޕް އެލަވަންސް
1,524,861
1,975,415
2,442,900
2,442,900
2,442,900
އެހެން ވަޒީފާއެއް އަދާކުރުން މަނާކުރާ އެލަވަންސް
439,702,876
472,405,196
526,486,329
526,486,329
526,486,329
ފޯން އެލަވަންސް
28,406,214
29,254,957
29,743,253
29,743,253
29,743,253
ރިސްކް އެލަވަންސް
157,478,269
136,090,898
150,662,891
150,662,891
150,662,891
ހެދުން އެލަވަންސް
1,644,865
2,634,655
2,466,653
2,466,653
2,466,653
ސަރވިސް އެލަވަންސް
1,251,581,579
1,371,560,735
1,505,485,568
1,501,161,560
1,501,161,560
ޒިންމާދާރު ވެރިންނަށްދޭ އެލަވަންސް
3,242,712
440,940
665,307
665,307
665,307
ސްކޮލަރޝިޕް،ފެލޯޝިޕް އެލަވަންސް - ރާއްޖޭން ބޭރު
6,750,373
6,272,421
22,016,775
22,016,775
22,016,775
ސްކޮލަރޝިޕް،ފެލޯޝިޕް އެލަވަންސް - ރާއްޖޭ
46,300
-
1,888,808
1,888,808
1,888,808
ސަޕޯޓިންގ ކޯ އެލަވަންސް
151,588,124
161,528,188
139,440,160
139,440,160
139,440,160
ޓެކްނިކަލް ކޯ އެލަވަންސް
17,074,677
25,770,595
43,285,966
43,285,966
43,285,966
އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ ފައިސާ
59,105,528
58,816,310
75,084,635
75,084,635
75,084,635
މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ އެލަވަންސް
ބިލިއަން ރުފިޔާ އިން
2020 ވަނަ އަހަރަށް ބެހިފައިވާ ގޮތް