ޖުމްލަ ބަޖެޓް ރިކަރަންޓް ޚަރަދު ދަތުރުފަތުރު ކުރުމުގެ ޚަރަދު
މުޅިބަޖެޓް ޚަރަދު ބައިކުރެވިފައިވާ ގޮތުގެ ޖުމްލަ ހިސާބު
ރުފިޔާ އިން
2018
2019
2020
2021
2022
އެކްޗުއަލް
ރިވައިޒްކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ދަތުރުފަތުރު ކުރުމުގެ ޚަރަދު
175,524,876
216,731,833
237,804,551
235,362,499
239,756,939
ރާއްޖޭގެ އެތެރޭގައި ކަނޑުމަގުން ކުރާ ދަތުރުޚަރަދު
30,230,482
38,653,867
45,839,422
46,710,997
47,317,083
ރާއްޖޭގެއެތެރޭގައި އެއްގަމުމަގުންކުރާ ދަތުރުޚަރަދު
2,904,985
3,729,450
8,122,226
7,669,518
7,948,846
ރާއްޖޭގެ އެތެރޭގައި ވައިގެމަގުންކުރާ ދަތުރު ޚަރަދު
31,042,656
42,464,604
52,839,769
54,951,125
54,638,576
ރާޖޭން ބޭރަށްކުރާ ދަތުރު ޚަރަދު
68,562,550
92,809,397
85,216,772
78,389,609
80,779,546
ބިދޭސީންނަށްދެވޭ ދަތުރު ޚަރަދު
27,441,021
31,378,066
39,589,904
40,777,571
42,000,874
އެހެނިހެން ދަތުރު ޚަރަދު
15,343,182
7,696,449
6,196,458
6,863,679
7,072,014
ދަތުރުފަތުރު ކުރުމުގެ ޚަރަދު
ބިލިއަން ރުފިޔާ އިން
2020 ވަނަ އަހަރަށް ބެހިފައިވާ ގޮތް