ޖުމްލަ ބަޖެޓް ރިކަރަންޓް ޚަރަދު އޮފީސް ހިންގުމުގެ ބޭނުމަށް ހޯދާ ތަކެތީގެ އަގު
މުޅިބަޖެޓް ޚަރަދު ބައިކުރެވިފައިވާ ގޮތުގެ ޖުމްލަ ހިސާބު
ރުފިޔާ އިން
2018
2019
2020
2021
2022
އެކްޗުއަލް
ރިވައިޒްކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
އޮފީސް ހިންގުމުގެ ބޭނުމަށް ހޯދާ ތަކެތީގެ އަގު
621,272,475
702,138,784
725,789,996
739,861,166
760,475,966
ލިޔެކިޔުމާއި ބެހޭ ގޮތުން އޮފީހަށް ހޯދާތަކެތި
65,631,245
73,316,369
76,931,218
76,855,735
79,105,985
އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީއާއިބެހޭ ގޮތުން ހޯދާ ތަކެތި
13,217,291
14,837,958
18,622,209
18,900,874
17,936,190
ފިއުލް އަދި އިންޖީނު ތެޔޮފަދަ ތަކެތި
125,192,778
131,055,649
132,568,991
136,488,016
140,576,511
އޮފީހުގައި އުޅޭވަގުތު ދޭ ކެއުމާއި ސައިފަދަ ތަކެތި
329,008,337
346,937,500
359,840,190
368,085,579
379,180,657
އިލެކްޓްރިކާ ބެހޭގޮތުން ހޯދާތަކެތި
9,539,547
13,531,984
15,105,051
15,520,423
15,985,779
ސްޕެއަރ ޕާރޓް ހޯދުމަށް ކުރާ ޚަރަދު
15,665,499
25,413,252
24,294,036
25,020,973
25,770,951
ޔުނިފޯމް ދިނުމަށްޓަކައި ހޯދާތަކެތި
25,388,310
43,911,932
39,015,728
40,186,201
41,391,788
ކުނިކަހާ ފޮޅާސާފުކުރުމަށް ހޯދާ ތަކެތި
14,271,690
19,980,277
21,390,109
22,007,512
22,665,140
ހިފާގެންގުޅޭތަކެތި ހޯދުމަށް ކުރާ ޚަރަދު
1,012,704
2,706,965
4,009,639
4,140,931
4,265,930
އޮފީސް ޒީނަތްތެރި ކުރުމަށް ހޯދާތަކެތި
693,264
1,319,224
2,821,843
2,906,501
2,993,702
ދޮރުފޮތި، މޭޒުފޮތި އަދި ދިދަފަދަ ފޮތީގެ ބާވަތްތައް
3,606,129
7,001,773
12,829,815
13,236,709
13,635,353
ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ އެހެނިހެން ތަކެތީގެ އަގު
18,045,681
22,125,901
18,361,167
16,511,712
16,967,980
އޮފީސް ހިންގުމުގެ ބޭނުމަށް ހޯދާ ތަކެތީގެ އަގު
ބިލިއަން ރުފިޔާ އިން
2020 ވަނަ އަހަރަށް ބެހިފައިވާ ގޮތް