ޖުމްލަ ބަޖެޓް ރިކަރަންޓް ޚަރަދު އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު
މުޅިބަޖެޓް ޚަރަދު ބައިކުރެވިފައިވާ ގޮތުގެ ޖުމްލަ ހިސާބު
ރުފިޔާ އިން
2018
2019
2020
2021
2022
އެކްޗުއަލް
ރިވައިޒްކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު
1,793,088,443
2,105,317,230
2,299,131,810
2,185,702,586
2,218,939,010
ޓެލެފޯން، ފެކްސް އަދި ޓެލެކްސް ގެ ޚަރަދު
71,837,758
74,781,468
70,504,900
72,029,011
74,146,076
އިލެކްޓްރިކް ފީގެ ޚަރަދު
448,227,372
595,894,338
456,984,601
469,594,957
483,119,235
ބޯފެނާއި ފާޚާނާގެ ޚިދުމަތުގެ އަގު
102,997,598
104,353,135
92,536,243
94,678,776
97,498,696
ލީޒްލައިނާއި އިންޓަނެޓްގެ ޚަރަދު
111,788,117
125,759,537
137,374,683
137,947,368
142,063,130
ޢިމާރާތުގެ ކުއްޔާއި ބިމުގެ ކުލި
88,526,434
122,336,748
131,114,729
132,731,049
136,446,392
ތަކެތީގެ ކުލި
684,984
1,115,482
1,652,707
1,615,927
1,657,026
ތަންތަނުގެ ސެކިއުރިޓީ ބެލެހެއްޓުމުގެ ޚަރަދު
86,217,123
92,630,424
81,945,948
84,377,328
86,881,649
އޮފީސްޢިމާރާތް ފޮޅާސާފުކުރުމުގެ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު
60,665,235
58,254,234
48,747,117
50,079,048
51,557,826
ޕޯސްޓޭޖާއި މެސެޖް ޚަރަދު
1,485,997
2,004,423
2,594,197
2,665,951
2,742,313
އިޢްލާން،އިޝްތިހާރު،އެންގުން އަދި އިޝްތިރާކް
4,476,923
6,256,111
13,212,877
12,448,966
12,794,113
އުފުލުމުގެ ޚަރަދު
15,290,091
12,739,824
12,657,047
12,598,880
12,988,803
ޖަލްސާ/ސެމިނަރ ފަދަ ކަންތައްތަކަށް ކުރާޚަރަދު
33,484,645
33,793,601
37,543,924
36,294,396
37,111,403
ރަސްމީ މުބާރާތްތަކާއި މުނާސަބަތު ފާހަގަކުރުން
48,781,198
30,915,133
37,449,376
38,919,956
39,843,536
އިޖްތިމާޢީ ތަރައްޤީގެ ޕްރޮގްރާމް ހިންގުމުގެ ޚަރަދު
54,351,179
73,079,596
156,261,352
159,020,503
156,290,087
އެކިއެކި އިމްތިޙާންތަކާ ބެހޭގޮތުން ކުރާޚަރަދު
30,887,720
33,832,840
34,536,000
35,569,680
36,634,377
ކޮންސަލްޓެންސީ/ތަރުޖަމާކުރުންފަދަ ޚިދުމަތުގެ އަގު
61,943,773
147,383,871
186,171,928
178,998,779
165,577,230
މެހުމާނުންނަށް މެހުމާންދާރީއަދާކުރުމަށް ކުރާޚަރަދު
18,492,661
22,080,905
18,788,228
18,345,356
18,877,591
ބިދޭސީ މުވައްޒަފުންގެ ވިސާފީ،ވޯކްޕާމިޓްފީ،އައި.ޑީ.
16,593,988
19,732,725
19,709,224
20,300,503
20,909,521
އެކިކަންކަމަށް ސަރުކާރަށް ދައްކަންޖެހޭ އަހަރީފީ
6,812,398
11,346,583
11,295,620
11,634,490
11,983,531
ޢާންމުފައިދާއަށް ޗާޕުކުރާ ތަކެތީގެ ޚަރަދު
71,259,652
77,150,400
78,166,557
74,809,603
77,000,395
ދޮވެއިސްތިރިކުރުމުގެ ޚަރަދު
204,893
301,271
551,820
569,775
588,400
ޚިދުމަތުގައި އުޅެނިކޮށް ބަލިވާ މީހުނަށް ބޭސްކުރުން
95,043,116
102,335,030
89,932,330
92,630,300
95,409,211
އެކިއެކި ފެއަރތަކުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ޚަރަދު
51,450,295
119,917,016
167,501,373
179,042,696
179,213,135
ބޭންކްޗާޖާއި ކޮމިޝަންގެ ގޮތުގައި ދައްކާ ފައިސާ
29,745,804
20,140,270
16,708,469
16,853,475
17,002,833
އިންޝޫރަންސް ޚިދުމަތުގެ އަގު އަދާކުރުން
35,121,600
45,425,952
45,158,850
46,000,160
47,278,715
އޮފީސް ހިންގުމުގެ އެހެނިހެން ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު
246,717,889
171,756,313
350,031,710
205,945,653
213,323,786
އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު
ބިލިއަން ރުފިޔާ އިން
2020 ވަނަ އަހަރަށް ބެހިފައިވާ ގޮތް