ޖުމްލަ ބަޖެޓް ރިކަރަންޓް ޚަރަދު ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ ބޭނުމަށް ހޯދާ ތަކެތީގެ އަގު
މުޅިބަޖެޓް ޚަރަދު ބައިކުރެވިފައިވާ ގޮތުގެ ޖުމްލަ ހިސާބު
ރުފިޔާ އިން
2018
2019
2020
2021
2022
އެކްޗުއަލް
ރިވައިޒްކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ ބޭނުމަށް ހޯދާ ތަކެތީގެ އަގު
702,749,863
1,036,112,581
897,859,742
919,551,368
940,664,033
މެޑިކަލް ސަޕްލައިޒް / ކޮންޒިއުމަބަލްސް
587,287,182
897,525,151
770,740,162
788,327,741
805,430,713
އެޑިޔުކޭޝަން ސަޕްލައިޒް / ކޮންޒިއުމަބަލްސް
14,953,203
16,100,869
17,618,920
18,440,247
19,068,667
ބަންދުކުރެވޭ މީހުނަށް ކާންދިނުމަށް ހޯދޭ ތަކެތި
81,076,832
106,418,775
85,848,517
88,423,973
91,076,693
ބަންދުކުރެވޭ މީހުނަށް ހޯދަންޖެހޭ އެހެނިހެން ތަކެތި
12,851,916
13,205,594
14,662,503
15,099,378
15,549,360
އެހެނިހެން އޮޕަރޭޝަނަލް ކޮންޒިއުމަބަލްސް
6,580,730
2,862,192
8,989,640
9,260,029
9,538,600
ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ ބޭނުމަށް ހޯދާ ތަކެތީގެ އަގު
ބިލިއަން ރުފިޔާ އިން
2020 ވަނަ އަހަރަށް ބެހިފައިވާ ގޮތް