ޖުމްލަ ބަޖެޓް ރިކަރަންޓް ޚަރަދު ތަމްރީން ކުރުމަށް ކުރެވޭ ޚަރަދު
މުޅިބަޖެޓް ޚަރަދު ބައިކުރެވިފައިވާ ގޮތުގެ ޖުމްލަ ހިސާބު
ރުފިޔާ އިން
2018
2019
2020
2021
2022
އެކްޗުއަލް
ރިވައިޒްކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ތަމްރީން ކުރުމަށް ކުރެވޭ ޚަރަދު
523,145,644
610,076,457
905,700,078
930,018,753
945,651,414
ސްކޮލަރޝިޕް، ފެލޯޝިޕްގައި ދާމީހުންގެ ފައިސާ
467,058,706
517,599,023
773,598,689
771,395,774
772,040,800
ބޭރުގައި ހިންގާ ކުރު ކޯސްތަކާއި ސްޓަޑީ ޓުއަރ
10,761,972
17,782,919
25,540,082
24,515,262
25,100,093
ވާރކްޝޮޕް ފަދަކަންތައްތަކަށް ކުރާޚަރަދު
11,740,938
15,000,970
18,888,682
18,601,049
15,902,383
ރާއްޖޭގައި ހިންގާ އެކިއެކި ޓްރޭނިންގ ކޯސް
1,056,886
4,834,846
13,956,935
28,377,645
28,604,979
ރާއްޖޭގައި އެކިއެކި ކޯސްތައް ހިންގުމަށް ކުރާޚަރަދު
19,260,620
46,413,855
60,529,493
72,474,415
88,675,855
އޮފީސް މުވައްޒަފުންނަށް ޚާއްޞަ ޓްރެއިނިންގ
13,266,522
8,444,844
13,186,197
14,654,608
15,327,304
ތަމްރީން ކުރުމަށް ކުރެވޭ ޚަރަދު
ބިލިއަން ރުފިޔާ އިން
2020 ވަނަ އަހަރަށް ބެހިފައިވާ ގޮތް