ޖުމްލަ ބަޖެޓް ރިކަރަންޓް ޚަރަދު މަރާމާތު ކުރުމާއި ބެލެހެއްޓުމުގެ ޚަރަދު
މުޅިބަޖެޓް ޚަރަދު ބައިކުރެވިފައިވާ ގޮތުގެ ޖުމްލަ ހިސާބު
ރުފިޔާ އިން
2018
2019
2020
2021
2022
އެކްޗުއަލް
ރިވައިޒްކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
މަރާމާތު ކުރުމާއި ބެލެހެއްޓުމުގެ ޚަރަދު
220,230,835
487,840,042
410,170,993
401,256,908
408,850,573
މަރާމާތުކުރުން - މީހުން ދިރިއުޅޭ ޢިމާރާތްތައް
14,693,594
25,113,831
6,756,371
7,667,863
5,467,351
މަރާމާތުކުރުން - މީހުން ދިރިނޫޅޭ ޢިމާރާތްތައް
103,605,932
279,239,489
169,578,519
146,511,994
149,493,955
މަރާމާތުކުރުން - މަގާއި ބްރިޖް ފަދަ ތަންތަން
2,542,001
3,675,990
4,794,475
4,880,899
4,718,326
މަރާމާތުކުރުން - ވައިގެ ބަނދަރު
-
200,000
790,000
813,700
838,111
މަރާމާތުކުރުން - މަގަތު ފާލަމާއި ބަނދަރު
55,392
4,991,200
2,410,000
2,482,300
2,556,770
މަރާމާތުކުރުން - ފާޚާނާއާއި ފެނާބެހޭ ނިޒާމް
8,768,563
14,323,850
19,853,692
20,292,554
20,899,108
މަރާމާތުކުރުން - ކަރަންޓް ވިއުގަ
4,415,610
10,297,086
19,212,205
19,710,572
20,301,173
މަރާމާތުކުރުން - އެހެނިހެން އިންފްރާ. އެސެޓް
1,324,624
22,774,872
5,081,686
13,174,137
13,269,364
މަރާމާތުކުރުން - ފަރުނީޗަރާއި ފިޓިންގސް
1,999,707
3,923,650
7,797,816
8,039,371
8,289,013
މަރާމާތުކުރުން - މެޝިނަރީ އާއި އިކުއިޕްމަންޓް
24,601,141
34,006,667
48,570,086
49,964,441
51,463,154
މަރާމާތުކުރުން - ވެހިކިއުލަރ އިކްއިޕްމަންޓް
825,123
4,781,278
1,038,791
1,071,355
1,105,036
މަރާމާތުކުރުން - ކޮމިއުނިކޭޝަން އިންފްރާ.
868,955
6,104,781
9,102,727
9,375,809
9,657,088
މަރާމާތުކުރުން - ކޮމްޕިއުޓަރ ސޮފްޓްވެއަރ
14,559,052
20,656,687
23,643,090
24,038,283
24,754,335
މަރާމާތުކުރުން - އައި.ޓީ.އާއި ގުޅޭ ހާރޑްވެއަރ
1,609,387
6,491,600
12,617,543
12,634,819
13,013,139
މަރާމާތުކުރުން - އެހެނިހެން އިކްއިޕްމަންޓް
82,186
1,555,562
2,834,996
2,925,995
3,020,323
މަރާމާތުކުރުން - އެއްގަމުގައި ދުއްވާ ތަކެތި
12,215,322
20,374,470
34,775,431
35,115,894
36,166,981
މަރާމާތުކުރުން - ކަނޑުގައި ދުއްވާ އުޅަނދުފަހަރު
28,064,246
29,329,029
41,313,565
42,556,922
43,837,346
މަރާމާތުކުރުން - ވައިގެ އުޅަނދުފަހަރު
-
-
-
-
-
މަރާމާތު ކުރުމާއި ބެލެހެއްޓުމުގެ ޚަރަދު
ބިލިއަން ރުފިޔާ އިން
2020 ވަނަ އަހަރަށް ބެހިފައިވާ ގޮތް