ޖުމްލަ ބަޖެޓް ރިކަރަންޓް ޚަރަދު ލޯނުގެ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު
މުޅިބަޖެޓް ޚަރަދު ބައިކުރެވިފައިވާ ގޮތުގެ ޖުމްލަ ހިސާބު
ރުފިޔާ އިން
2018
2019
2020
2021
2022
އެކްޗުއަލް
ރިވައިޒްކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ލޯނުގެ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު
1,440,256,927
1,646,814,384
1,843,741,722
2,132,677,325
2,169,218,639
ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު-ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކަށް
172,060,788
147,037,836
145,643,417
143,399,280
141,508,628
ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު-ރާއްޖޭގެ އަމިއްލަ ފަރާތްތަކަށް
18,184,150
1,600,000
1,600,000
1,400,000
1,200,000
ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު-ރާއްޖޭން ބޭރުގެ ފަރާތްތަކަށް
505,167,037
630,754,480
825,975,870
1,112,571,237
1,146,048,436
ސަރުކާރުން ދޫކުރާ ޓީ-ބިލް ތަކުގެ ޑިސްކައުންޓް
744,844,952
867,422,068
870,522,435
875,306,808
880,461,575
ލޯނުގެ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު
ބިލިއަން ރުފިޔާ އިން
2020 ވަނަ އަހަރަށް ބެހިފައިވާ ގޮތް