ޖުމްލަ ބަޖެޓް ރިކަރަންޓް ޚަރަދު ސަރުކާރުންދޭ އެހީ، އިޝްތިރާކާއި އަދި ސަބްސިޑީޒް
މުޅިބަޖެޓް ޚަރަދު ބައިކުރެވިފައިވާ ގޮތުގެ ޖުމްލަ ހިސާބު
ރުފިޔާ އިން
2018
2019
2020
2021
2022
އެކްޗުއަލް
ރިވައިޒްކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ސަރުކާރުންދޭ އެހީ، އިޝްތިރާކާއި އަދި ސަބްސިޑީޒް
3,488,463,511
3,168,910,378
4,636,083,594
4,864,625,457
5,124,717,059
ތަކެތި/ޚިދުމަތުގެ އަގުހެޔޮކުރުމުގެ ގޮތުންދޭ ފައިސާ
572,318,483
597,111,493
445,026,430
445,026,430
445,026,430
ނިކަމެތިންގެ ޢާންމުޙާލަތު ރަނގަޅުކުރުމަށްދޭ ފައިސާ
35,389
52,000
90,000
92,700
95,481
އަމިއްލަފަރާތްތަކަށްދޭ އެހީގެ ފައިސާ
131,906,783
207,987,829
172,915,119
178,425,039
184,070,257
ސަރުކާރުން އެކިފަރާތްތަކަށް ދޭ އިނާމު
10,532,522
13,367,069
12,155,550
12,993,521
13,341,630
ގުދުރަތީގޮތުން ލިބޭ ގެއްލުމަށް ފައިސާއިން ދޭ އެހީ
5,744,086
12,190,169
3,716,352
19,197,843
23,155,178
ރާއްޖޭގެ ޖަމާޢަތްތަކާއި ތަންތާނގެ މެމްބަރޝިޕް ފީ
-
3,675,848
85,500
88,065
90,707
ބޭރުގެ ޖަމާޢަތްތަކާއި ތަންތާނގެ މެމްބަރޝިޕް ފީ
28,353,482
32,251,597
41,659,226
42,741,904
43,857,062
ބޭރުގެ ފަރާތްތަކަށް އެހީގެ ގޮތުގައި ދޭފައިސާ
-
-
-
-
-
އެސޯސިއޭޝަންތަކާއި އިޖްތިމާއި ކޮމިޓީތަކަށްދޭ އެހީ
81,767,485
93,235,281
101,077,252
105,814,666
108,402,345
ޖަމާޢަތުގެ ފައިދާއަށް ކުރާމަސައްކަތްތަކަށް ދޭ އެހީ
46,660,081
55,933,207
3,000,000
3,090,000
3,182,700
ކަރަންޓު އަގުހެޔޮކުރުމުގެ ގޮތުންދޭ ފައިސާ
283,852,971
324,840,788
350,000,000
350,000,000
350,000,000
ފެން އަގުހެޔޮކުރުމުގެ ގޮތުންދޭ ފައިސާ
-
-
-
-
-
ކާބޯތަކެތި އަގުހެޔޮކުރުމުގެ ގޮތުންދޭ ފައިސާ
311,233,431
258,627,181
254,310,080
254,319,382
254,328,963
އެކަނިވެރި މައިން ނުވަތަ ބަފައިންނަށް ދެވޭ އެހީ
51,457,875
50,109,000
53,496,000
55,100,880
56,753,906
ރާއްޖެއިން ބޭރުން ކުރާ ބޭސް ފަރުވާއަށް ދެވޭ އެހީ
45,118,942
41,000,000
40,000,000
41,200,000
42,436,000
ރާއްޖެއިން ކުރާ ބޭސް ފަރުވާއަށް ދެވޭ އެހީ
28,466,756
57,960,000
65,000,000
66,950,000
68,958,500
ބެލެނިވެރިކަން ހަވާލުކުރެވިފައިވާ ކުދިންގެ އެހީ
2,386,000
2,500,000
2,556,000
2,632,680
2,711,660
ސިއްޚީ އިންޝުއަރެންސްގެ އަގައް ދައްކާ ފައިސާ
1,590,955,384
1,001,800,000
950,757,481
979,280,205
1,008,658,611
ނުކުޅެދޭ ފަރާތްތަކަށް ދޭ އެހީގެ ފައިސާ
176,682,000
198,006,000
215,928,000
222,405,840
229,078,015
މަސްވެރިންނަށް ދެވޭ ސަބްސިޑީޒް
-
-
-
-
-
ދަނޑުވެރިންނަށް ދެވޭ ސަބްސިޑީޒް
-
-
-
-
-
ޕްރީ ސްކޫލް ހިންގުމަށް ދެވޭ އެހީ
21,099,756
21,996,998
20,000,000
20,600,000
21,218,000
ކައުންސިލްތަކަށް ދޭ އެހީގެ ފައިސާ
31,390,172
-
1,615,011,054
1,767,292,765
1,963,691,870
ތެރަޕިއުޓިކް ފަރުވާގެ ޚިދުމަތް
-
6,000,000
36,000,000
37,080,000
38,192,400
އެހެނިހެންގޮތްގޮތުން ދޭ ފައިސާގެ އެހީ
68,501,913
190,265,918
253,299,550
260,293,537
267,467,344
ސަރުކާރުންދޭ އެހީ، އިޝްތިރާކާއި އަދި ސަބްސިޑީޒް
ބިލިއަން ރުފިޔާ އިން
2020 ވަނަ އަހަރަށް ބެހިފައިވާ ގޮތް