ޖުމްލަ ބަޖެޓް ކެޕިޓަލް ޚަރަދު ބަޖެޓް ކޮންޓިންޖެންސީ
މުޅިބަޖެޓް ޚަރަދު ބައިކުރެވިފައިވާ ގޮތުގެ ޖުމްލަ ހިސާބު
ރުފިޔާ އިން
2018
2019
2020
2021
2022
އެކްޗުއަލް
ރިވައިޒްކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ބަޖެޓް ކޮންޓިންޖެންސީ
-
-
1,574,332,748
1,702,515,502
1,746,114,594
ބަޖެޓެޑް ކޮންޓިންޖެންސީ ޕްރޮވިޝަން
-
-
1,574,332,748
1,702,515,502
1,746,114,594
ބަޖެޓް ކޮންޓިންޖެންސީ
ބިލިއަން ރުފިޔާ އިން
2020 ވަނަ އަހަރަށް ބެހިފައިވާ ގޮތް