ޖުމްލަ ބަޖެޓް ކެޕިޓަލް ޚަރަދު ބިން ހިއްކުމާއި އިމާރާތް ކުރުން
މުޅިބަޖެޓް ޚަރަދު ބައިކުރެވިފައިވާ ގޮތުގެ ޖުމްލަ ހިސާބު
ރުފިޔާ އިން
2018
2019
2020
2021
2022
އެކްޗުއަލް
ރިވައިޒްކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ބިން ހިއްކުމާއި އިމާރާތް ކުރުން
1,424,967,969
1,827,905,490
4,595,407,075
4,433,783,186
4,030,108,773
ބިން
130,746,470
912,874,057
1,971,898,154
1,617,696,651
1,627,015,511
މީހުން ދިރިއުޅޭ ޢިމާރާތް
112,739,456
246,049,860
974,849,853
816,635,556
1,346,675,990
މީހުން ދިރިނޫޅޭ ޢިމާރާތް
1,181,482,043
668,981,573
1,648,659,068
1,999,450,979
1,056,417,272
ބިން ހިއްކުމާއި އިމާރާތް ކުރުން
ބިލިއަން ރުފިޔާ އިން
2020 ވަނަ އަހަރަށް ބެހިފައިވާ ގޮތް