ޖުމްލަ ބަޖެޓް ކެޕިޓަލް ޚަރަދު އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ބިނާކުރުން
މުޅިބަޖެޓް ޚަރަދު ބައިކުރެވިފައިވާ ގޮތުގެ ޖުމްލަ ހިސާބު
ރުފިޔާ އިން
2018
2019
2020
2021
2022
އެކްޗުއަލް
ރިވައިޒްކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ބިނާކުރުން
5,262,620,499
4,179,441,747
5,859,348,138
9,198,827,505
5,908,055,327
މަގާއި ބްރިޖް ފަދަ ތަންތަން
936,298,337
296,888,417
1,011,205,981
1,701,889,082
2,052,319,723
ވައިގެ ބަނދަރު
2,443,988,578
1,655,001,060
1,020,668,422
2,281,671,836
999,370,661
މަގަތު ފާލަމާއި ބަނދަރު
499,756,455
527,208,618
1,361,812,951
2,131,213,138
661,236,450
ފާޚާނާއާއި ފެނާބެހޭ ނިޒާމް
731,979,676
843,331,733
1,280,267,370
2,065,952,138
1,003,399,588
ކަރަންޓް ވިއުގަ
8,846
251,437,811
275,821,500
21,185,546
-
އެހެނިހެން އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އެސެޓް
650,588,607
605,574,108
909,571,914
996,915,765
1,191,728,905
އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ބިނާކުރުން
ބިލިއަން ރުފިޔާ އިން
2020 ވަނަ އަހަރަށް ބެހިފައިވާ ގޮތް