ޖުމްލަ ބަޖެޓް ކެޕިޓަލް ޚަރަދު އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ހަރުމުދާ ހޯދުމަށް ކުރާ ޚަރަދު
މުޅިބަޖެޓް ޚަރަދު ބައިކުރެވިފައިވާ ގޮތުގެ ޖުމްލަ ހިސާބު
ރުފިޔާ އިން
2018
2019
2020
2021
2022
އެކްޗުއަލް
ރިވައިޒްކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ހަރުމުދާ ހޯދުމަށް ކުރާ ޚަރަދު
543,558,606
605,964,282
585,438,089
583,925,793
595,144,162
ފަރުނީޗަރާއި ފިޓިންގސް
25,684,536
61,347,384
63,404,061
64,242,969
65,849,453
މެޝިނަރީ އާއި އިކުއިޕްމަންޓް
169,216,655
226,066,095
200,724,633
201,219,114
204,728,551
ވެހިކިއުލަރ އިކްއިޕްމަންޓް
1,466,255
1,532,676
-
-
-
އެކިއެކިމަސައްކަތަށްބޭނުންކުރާ ސާމާނު - ޓޫލްސް
23,991,864
19,035,252
8,488,967
8,742,592
9,003,971
ރެފަރެންސް ފޮތް
99,677
2,742,819
12,171,284
21,584,964
21,662,164
މުވާޞަލާތުގެ ތަކެތި
54,941,768
62,520,009
17,492,869
18,163,082
18,684,254
ކޮމްޕިއުޓަރ ސޮފްޓްވެއަރ
34,949,008
46,582,511
103,820,277
83,007,284
84,340,273
އައި.ޓީ.އާއި ގުޅޭގޮތުން ހޯދާ ހާރޑްވެއަރ
193,702,540
167,505,102
159,975,256
162,624,457
162,967,713
އެހެނިހެން އިކްއިޕްމަންޓް
39,506,303
18,632,434
19,360,742
24,341,331
27,907,783
އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ހަރުމުދާ ހޯދުމަށް ކުރާ ޚަރަދު
ބިލިއަން ރުފިޔާ އިން
2020 ވަނަ އަހަރަށް ބެހިފައިވާ ގޮތް