މުޅިބަޖެޓް ޚަރަދު ބައިކުރެވިފައިވާ ގޮތުގެ ޖުމްލަ ހިސާބު
ރުފިޔާ އިން
2018
2019
2020
2021
2022
އެކްޗުއަލް
ރިވައިޒްކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
އުޅަނދުފަހަރު
13,876,947
83,550,848
47,924,709
44,628,251
46,829,573
އެއްގަމުގައި ދުއްވާ ތަކެތި
11,557,519
76,153,710
36,837,509
32,954,235
33,697,613
ކަނޑުގައި ދުއްވާ އުޅަނދުފަހަރު
2,319,428
7,397,138
10,807,200
10,616,416
12,834,908
ވައިގެ އުޅަނދުފަހަރު
-
-
280,000
1,057,600
297,052
އުޅަނދުފަހަރު
މިލިއަން ރުފިޔާ އިން
2020 ވަނަ އަހަރަށް ބެހިފައިވާ ގޮތް