ޖުމްލަ ބަޖެޓް ކެޕިޓަލް ޚަރަދު އެހެނިހެން އިންވެސްޓްމެންޓް
މުޅިބަޖެޓް ޚަރަދު ބައިކުރެވިފައިވާ ގޮތުގެ ޖުމްލަ ހިސާބު
ރުފިޔާ އިން
2018
2019
2020
2021
2022
އެކްޗުއަލް
ރިވައިޒްކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
އެހެނިހެން އިންވެސްޓްމެންޓް
10,266,794
21,620,684
21,272,852
21,272,852
21,272,852
ބޭރުގެ މުއައްސަސާތަކުގައި ބެހެއްޓޭ ކެޕިޓަލް
10,266,794
21,620,684
21,272,852
21,272,852
21,272,852
ދިގުމުއްދަތުގެ އިންވެސްޓްމަންޓްސް
-
-
-
-
-
އެހެނިހެން އިންވެސްޓްމެންޓް
މިލިއަން ރުފިޔާ އިން
2020 ވަނަ އަހަރަށް ބެހިފައިވާ ގޮތް