ޖުމްލަ ބަޖެޓް ކެޕިޓަލް ޚަރަދު ލޯނު ދޫކުރުން - އެތެރޭގެ ފަރާތްތަކަށް
މުޅިބަޖެޓް ޚަރަދު ބައިކުރެވިފައިވާ ގޮތުގެ ޖުމްލަ ހިސާބު
ރުފިޔާ އިން
2018
2019
2020
2021
2022
އެކްޗުއަލް
ރިވައިޒްކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ލޯނު ދޫކުރުން - އެތެރޭގެ ފަރާތްތަކަށް
440,958,986
462,213,742
50,000,000
50,000,000
50,000,000
ލޯން ދޫކުރުން - ސަރުކާރު ކުންފުނިތައް
176,519,544
372,213,742
-
-
-
ލޯން ދޫކުރުން - ސަރުކާރުގެ މާލީ އިދާރާތައް
-
-
-
-
-
ލޯން ދޫކުރުން - ރާއްޖޭގެ އަމިއްލަ ފަރާތްތައް
53,082,857
90,000,000
50,000,000
50,000,000
50,000,000
ލޯން ދޫކުރުން - ރާއްޖޭގެ ޖަމްޢިއްޔާތައް
-
-
-
-
-
ލޯން ދޫކުރުން - ކޮމާޝަލް އިންސްޓިޓިއުޝަން
-
-
-
-
-
ލޯން ދޫކުރުން - ރާއްޖޭގެ އެހެނިހެން ފަރާތްތައް
211,356,585
-
-
-
-
ލޯނު ދޫކުރުން - އެތެރޭގެ ފަރާތްތަކަށް
ބިލިއަން ރުފިޔާ އިން
2020 ވަނަ އަހަރަށް ބެހިފައިވާ ގޮތް