އެކިއެކި ބައިބަޔަށް ޚަރަދު ކުރާގޮތުގެ ޖުމްލަ ހިސާބު
ރުފިޔާ އިން
2018
2019
2020
2021
2022
އެކްޗުއަލް
ރިވައިޒްކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ޖުމްލަ ބަޖެޓު
28,165,331,601
30,459,828,300
37,871,314,865
42,749,485,445
42,657,215,356
ރައްޔިތުންނަށް ދެވޭ އާންމު ޚިދުމަތް
4,233,104,498
4,400,863,736
6,967,452,583
8,272,980,682
11,485,645,272
ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތުތައް ތަންފީޒުކުރުމާއި ޤާނޫނުތައް ހެދުމާއި މާލީ އަދި ފިސްކަލް ކަންތައްތަކާއި ޚާރިޖީ ސިޔާސަތުތަކަށް ކުރާ ޚަރަދު
983,415,414
1,197,854,850
3,049,925,498
2,984,291,474
3,019,000,505
އާންމު ޚިދުމަތްތައް
177,210,181
180,565,684
190,114,369
138,319,039
133,896,504
ދަރަނީގެ ޚިދުމަތާއި ދަރަނި އަދާކުރުން
3,072,478,903
3,022,443,202
3,727,412,716
5,150,370,169
8,332,748,263
ދިފާއީ ކަންތައްތައް ބެލެހެއްޓުން
1,410,636,636
1,351,817,424
1,499,371,378
1,554,248,408
1,663,032,851
މިލިޓަރީ ޑިފެންސް
1,282,475,709
1,214,886,604
1,332,968,793
1,342,548,378
1,355,023,901
ސިވިލް ޑިފެންސް
128,160,927
136,930,820
166,402,585
211,700,030
308,008,950
އަދުލު އިންސާފާއި އަމަންއަމާންކަން ގާއިމުކުރުން
2,512,772,237
2,851,247,696
3,012,169,884
3,000,587,700
2,897,854,609
ބޯޑަރ ބެލެހެއްޓުމާއި އަމަންއަމާންކަން ގާއިމުކުރުން
1,572,991,905
1,749,378,483
1,809,690,597
1,761,289,922
1,740,000,045
އަލިފާނުގެ ހާދިސާ އަދި ހާލުގައިޖެހިގެން ސަލާމަތްކުރުމަށް ކުރާ ޚަރަދު
11,618,364
60,000
612,750
32,250
-
އަދުލު އިންސާފު ގާއިމުކުރުން
610,204,897
701,092,016
776,906,128
813,575,488
778,840,973
ބަންދުގައި ބޭތިއްބުމާއި އަދި ރިހެބިލިޓޭޝަންއަށް ކުރާ ޚަރަދު
317,957,071
400,717,197
424,960,409
425,690,040
379,013,591
އެހެނިހެން - އަދުލު އިންސާފާއި އަމަންއަމާންކަން ގާއިމުކުރުން
-
-
-
-
-
އިގުތިސާދީ އަދި ސިނާއީ ކުރިއެރުމަށް ކުރާ ޚަރަދު
5,906,191,343
7,237,367,057
7,954,657,390
9,703,903,578
8,003,326,784
މަސައްކަތްތެރިންނާއި ވިޔަފާރި ކުރިއެރުވުމަށް އަދި އިގުތިސާދު ފުޅާކުރުމަށް
1,848,547,354
4,177,679,112
4,114,024,276
3,705,455,989
3,844,140,419
މަސްވެރިކަމާއި ދަނޑުވެރިކަން
92,295,630
162,572,808
208,025,175
231,788,437
180,904,679
ހަކަތަ
13,491,102
243,330,021
279,440,265
24,831,387
3,673,729
އިމާރާތްކުރުމާއި ކާރުޚާނާތަކުގެ އުފެއްދުންތަކާއި މައުދަން ނެގުން
-
-
-
-
-
ދަތުރުފަތުރު
3,868,029,491
2,554,304,780
3,272,659,736
5,658,779,924
3,890,485,719
މުވާސަލާތު
83,827,766
99,480,336
80,507,938
83,047,841
84,122,238
އެހެނިހެން ސިނާއަތްތައް
-
-
-
-
-
ތިމާވެށި ރައްކާތެރިކުރުން
1,253,421,395
1,104,401,337
1,790,128,102
2,930,553,585
1,733,348,113
ރައްކާތެރި ގޮތެއްގައި ކުނި ބެލެހެއްޓުން
97,793,032
138,569,046
214,666,547
387,402,474
600,902,152
ނަރުދަމާގެ ނިޒާމް
937,535,515
782,963,031
1,053,124,759
1,591,995,180
672,435,896
ޖައްވައް ދޫކުރާ ވިހަ ގޭސްތައް ހުއްޓުވުން
5,586,290
4,594,448
21,169,644
16,797,043
15,997,043
ދިރޭތަކެތީގެ ނަސްލު ހިމާޔަތްކުރުން
85,910,226
111,960,142
361,567,236
792,112,586
304,390,025
ތިމާވެށި ރައްކާތެރިކުމުގެ ދިރާސާކުރުމާއި ތަރައްގީކުރުން
-
-
-
-
-
އެހެނިހެން ތިމާވެށި ރައްކާތެރިކުމުގެ ޚަރަދު
126,596,332
66,314,670
139,599,916
142,246,302
139,622,997
ގެދޮރު އިމާރާތްކުރުމާއި ޖަމާއަތުގެ ފައިދާއަށްޓަކައި ދެވޭ ޚިދުމަތް
893,284,307
1,551,018,034
3,128,918,850
3,263,704,806
3,656,454,665
ގެދޮރު ބިނާކުރުން
37,296,953
312,114,307
1,025,147,652
866,190,641
1,388,796,359
ޖަމާއަތުގެ ފައިދާއަށް ކުރާ ޚަރަދު
748,356,114
1,065,045,374
1,884,162,950
1,978,848,909
2,108,467,205
ބޯފެން ފޯރުކޮށްދިނުން
103,827,085
158,032,500
195,789,904
417,709,367
159,191,101
މަގުބައްތި ޖެހުން
3,804,155
12,958,185
10,524,115
-
-
އެހެނިހެން - ގެދޮރު އިމާރާތްކުރުމާއި ޖަމާޢަތުގެ ފައިދާއަށްޓަކައި ދެވޭ ޚިދުމަތް
-
2,867,668
13,294,229
955,889
-
ސިއްހަތު
3,408,051,239
3,562,792,587
4,144,159,194
4,481,065,548
4,337,991,034
ހޮސްޕިޓަލުގެ ޚިދުމަތް
3,096,346,243
2,780,578,449
3,558,754,085
3,917,790,429
3,770,027,707
އާންމު ސިއްހީ ޚިދުމަތް
311,631,258
782,135,369
585,405,109
563,275,119
567,963,327
އެހެނިހެން - ސިއްހަތު
73,738
78,769
-
-
-
އިޖުތިމާއީ އަދި ދީނީ ޚިދުމަތް
854,977,491
716,596,050
918,757,795
694,016,711
559,933,020
މުނިފޫހިފިލުވުމާއި ކުޅިވަރު
221,506,183
311,345,404
533,547,140
311,692,578
241,112,586
ސަގާފީ ހިދުމަތްތައް
21,924,669
40,683,201
56,289,953
65,264,533
54,430,291
ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމާއި ޝާއިޢުކުރުމުގެ ހިދުމަތް
6,899,527
7,726,717
8,137,338
8,204,175
8,273,018
ދީނީ ޚިދުމަތް
604,647,112
356,840,728
320,783,364
308,855,425
256,117,125
ތައުލީމު
3,208,048,229
3,647,693,844
4,464,515,341
4,774,045,949
4,294,987,330
ފަށާ ތައުލީމާއި ޕްރައިމަރީ ތައުލީމު
-
-
-
-
-
ސާނަވީ ތައުލީމު
-
-
-
-
-
މަތީ ސާނަވީ ތައުލީމު
-
-
-
-
-
މަތީ ތައުލީމު
700,779,041
800,160,921
1,149,614,783
1,286,181,854
1,246,265,814
ފަށާ، ޕްރައިމަރީ އަދި ސާނަވީ ތައުލީމު
2,507,269,188
2,847,532,923
3,314,900,558
3,487,864,095
3,048,721,516
އިޖުތިމާއީ ރައްކާތެރިކަން
4,484,844,226
4,036,030,535
3,991,184,348
4,074,378,478
4,024,641,678
ބަލިވުމާއި ނުކުޅެދުންތެރިކަމަށް ދޭ އެހީ
1,893,613,052
1,316,417,688
1,371,568,149
1,411,533,616
1,452,698,048
އުމުރުން ދުވަސްވީ ފަރާތްތަކަށް ކުރާ ޚަރަދު
1,280,278,034
1,301,496,018
1,320,000,000
1,320,000,000
1,320,000,000
ޔަތީމު ކުދިންނާއި ބަލަދުވެރިޔަކު ނެތް ފަރާތްތަކަށް ކުރާ ޚަރަދު
53,843,875
52,609,000
56,052,000
57,733,560
59,465,566
ކުޑަކުދިންނާއި އާއިލީ ޚިދުމަތް
87,439,732
107,396,572
171,827,689
213,355,145
120,598,669
އެހެނިހެން - އިޖުތިމާއީ ރައްކާތެރިކަން
1,169,669,533
1,258,111,257
1,071,736,510
1,071,756,157
1,071,879,395
ޖުމްލަ ބަޖެޓު
ބިލިއަން ރުފިޔާ އިން
2020 ވަނަ އަހަރަށް ބެހިފައިވާ ގޮތް