ދައުލަތުގެ ފަންޑްތަކުގެ ޚުލާޞާ
ރުފިޔާ އިން
2018
2019
2020
2021
2022
އެކްޗުއަލް
ރިވައިޒްކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ދައުލަތަށް ލިބޭ ތަކެތި
29,480,592,426
31,905,868,555
38,748,444,855
43,774,178,251
43,752,815,582
ކޮންސޮލިޑޭޓަޑް ރެވެނިއު ފަންޑް
22,123,937,394
27,528,447,755
27,877,444,503
31,260,427,526
35,532,265,353
ލޯންސް އެންޑް ކެޕިޓަލް ވާރކްސް ފަންޑް
7,187,163,815
3,367,048,964
8,174,428,843
9,601,770,511
5,168,653,791
އެޑްވާންސް ފަންޑް
-
-
1,574,332,748
1,702,515,502
1,746,114,594
ޓްރަސްޓް ފަންޑް
169,491,217
1,010,371,836
1,122,238,761
1,209,464,712
1,305,781,844
ދައުލަތުގެ ބަޖެޓު
28,165,331,601
30,459,828,300
37,871,314,865
42,749,485,445
42,657,215,356
ކޮންސޮލިޑޭޓަޑް ރެވެނިއު ފަންޑް
18,965,896,780
22,407,061,575
23,633,916,772
24,039,210,203
24,433,159,276
ލޯންސް އެންޑް ކެޕިޓަލް ވާރކްސް ފަންޑް
8,988,527,439
7,023,531,988
11,729,386,458
15,516,255,513
15,871,471,144
އެޑްވާންސް ފަންޑް
-
-
1,574,332,748
1,702,515,502
1,746,114,594
ޓްރަސްޓް ފަންޑް
210,907,382
1,029,234,737
933,678,887
1,491,504,227
606,470,342
ދައުލަތަށް ލިބޭ ތަކެތި
ބިލިއަން ރުފިޔާ އިން
2020 ވަނަ އަހަރަށް ބެހިފައިވާ ގޮތް