އޮފީސްތަކަށް ލިބޭ އާމްދަނީ
ރުފިޔާ އިން
އެކްޗުއަލް
ރިވައިޒްކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ހުރިހާ ސެކްޓާތައް
23,332,167,304
26,461,722,364
33,435,053,656
36,250,011,729
36,855,269,903
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް
139,596,017
193,329,996
175,000,000
176,699,325
178,449,630
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާ
151,978,961
201,242,520
210,582,552
174,591,771
175,814,497
ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން
430,231,310
500,198,357
545,015,654
581,483,534
544,830,443
ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން
10,543,199
13,180,112
17,643,119
17,576,684
17,662,758
އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން
113,016,732
105,969,820
82,788,500
26,909,944
27,332,185
ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން
19,974,997
23,979,400
28,000,000
26,687,288
26,880,195
ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން
22,796,721
22,671,567
24,100,000
24,367,679
24,561,299
އެންޓި - ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން
29,693,221
33,032,504
36,401,372
34,081,152
34,544,577
އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް
45,002,744
58,849,932
64,906,741
65,473,156
66,056,564
ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް
60,592,741
65,020,692
71,999,986
72,438,492
72,890,152
މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ
96,329,922
89,974,116
120,561,200
104,321,268
105,032,535
އެމްޕްލޯއިމަންޓް ޓްރައިބިއުނަލް
6,751,591
7,866,125
9,300,000
9,406,589
9,516,379
މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލް
4,186,558
5,110,222
5,200,000
5,247,681
5,296,792
މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަން
8,968,489
8,560,220
9,400,000
9,439,770
9,480,736
ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް
4,284,140
5,617,399
11,886,000
11,856,676
12,069,554
ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ
32,505,570
48,483,657
122,432,107
88,517,076
38,215,581
އިންފޮރމޭޝަން ކޮމިޝަނަރުގެ އޮފީސް
3,788,021
3,397,647
4,800,000
4,827,676
4,856,185
ނެޝަނަލް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަން
8,647,176
8,244,919
9,200,000
9,235,434
9,271,932
ފެމިލީ ޕްރޮޓެކްޝަން އޮތޯރިޓީ
4,428,503
7,395,481
9,699,993
9,819,354
9,942,294
އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް
26,796,700
31,606,437
31,859,997
33,478,487
33,687,825
މޯލްޑިވްސް އިންޓަރނޭޝަނަލް އާބިޓްރޭޝަން ސެންޓަރ
-
4,962,651
10,000,000
10,110,991
10,225,318
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް
51,214,045
64,060,918
78,381,622
79,616,570
80,888,569
ޚާއްޞަ ބަޖެޓް
5,456,961,022
6,994,344,102
8,860,894,116
9,894,846,469
12,541,428,308
ޕެންޝަން ބަޖެޓް
1,280,278,034
1,301,496,018
1,320,000,000
1,320,000,000
1,320,000,000
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް
12,540,553
12,668,816
17,202,472
14,887,110
14,976,836
އޭވިއޭޝަން ސެކިއުރިޓީ ކޮމާންޑް
114,880,407
121,978,813
138,350,113
138,562,920
138,782,114
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ދިފާއީ ބާރު
1,294,094,073
1,211,659,564
1,335,006,543
1,342,655,628
1,355,023,901
މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަން
140,875,417
172,011,096
188,474,995
195,805,645
190,620,532
ނެޝަނަލް ޑިޒާސްޓަރ މެނޭޖްމަންޓް އޮތޯރިޓީ
5,203,600
9,746,246
18,000,000
65,410,345
161,524,002
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒް
71,469,137
107,042,877
77,346,726
80,197,116
56,336,206
މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް
1,408,265,861
1,555,962,771
1,639,187,304
1,545,664,353
1,532,173,566
މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް
318,956,070
345,944,422
403,688,684
399,250,040
375,463,591
މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް
201,622,768
211,807,982
219,710,595
226,322,701
220,282,671
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން
2,421,984,799
2,804,529,418
3,280,316,895
3,459,772,459
3,021,030,418
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަން
480,300,080
547,479,128
843,830,821
950,473,677
921,724,285
ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީ
36,366,789
41,625,841
45,906,017
45,324,939
46,031,713
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީ
162,400,071
197,795,424
207,488,893
238,897,892
205,531,999
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް
228,526,237
286,314,487
331,198,233
333,288,882
336,149,164
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް
1,461,902,200
2,122,209,974
2,636,992,966
2,957,068,566
2,790,122,460
މާލެ ގްރޫޕް އޮފް ހޮސްޕިޓަލްސް
1,138,852,204
1,324,731,380
1,491,468,771
1,515,737,311
1,540,733,903
ނޭޝަނަލް ސޯޝަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ
1,914,109,269
1,375,985,340
1,390,800,001
1,432,064,434
1,474,566,799
މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް
30,034,298
61,664,639
181,990,930
206,065,269
207,533,661
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން
295,676,649
366,960,481
265,223,460
235,302,096
175,679,728
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް
63,142,950
44,883,534
48,484,261
46,986,847
47,366,457
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެންޕަވަރމަންޓް
206,751,362
303,345,404
532,047,140
310,192,578
241,112,586
މިނިސްޓްރީ އޮފް އާޓްސް، ކަލްޗަރ އެންޑް ހެރިޓޭޖް
34,762,675
54,975,068
69,360,180
77,307,631
69,949,947
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
1,424,902,815
1,619,207,775
2,835,082,807
4,249,367,839
2,429,420,574
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އާރބަން ޑިވެލޮޕްމަންޓް
205,090
152,620,229
927,093,363
738,215,796
1,263,370,275
މިނިސްޓްރީ އޮފް ކޮމިއުނިކޭޝަން، ސައެންސް އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖީ
48,605,630
70,634,806
77,883,999
80,947,841
82,022,238
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް، މެރިން ރިސޯރސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ
69,870,265
90,853,868
132,942,978
125,485,141
93,765,026
މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް
351,284,085
227,368,234
214,191,099
223,035,504
177,740,619
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް
638,162,686
93,805,158
120,093,973
123,486,974
120,648,119
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސަސް
174,589,695
211,926,193
290,625,424
333,908,364
242,960,335
ކައުންސިލްސް
573,263,155
915,388,584
1,615,011,054
1,767,292,765
1,963,691,870
ހުރިހާ ސެކްޓާތައް
ބިލިއަން ރުފިޔާ އިން
2020 ވަނަ އަހަރަށް ބެހިފައިވާ ގޮތް