އޮފީސްތަކަށް ލިބޭ އާމްދަނީ
ރުފިޔާ އިން
އެކްޗުއަލް
ރިވައިޒްކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ހުރިހާ ސެކްޓާތައް
28,165,331,601
30,459,828,300
37,871,314,865
42,749,485,445
42,657,215,356
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް
139,596,017
193,329,996
175,000,000
176,699,325
178,449,630
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާ
151,978,961
201,242,520
233,285,199
174,591,771
175,814,497
ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން
430,231,310
500,198,357
545,015,654
581,483,534
544,830,443
ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން
10,543,199
13,180,112
17,643,119
17,576,684
17,662,758
އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން
113,016,732
105,969,820
82,788,500
26,909,944
27,332,185
ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން
20,017,589
23,979,400
28,000,000
26,687,288
26,880,195
ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން
22,979,151
22,672,600
24,100,000
24,367,679
24,561,299
އެންޓި - ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން
29,795,942
33,162,504
36,501,372
34,181,152
34,644,577
އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް
45,002,744
58,849,932
64,906,741
65,473,156
66,056,564
ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް
61,207,199
65,020,692
71,999,986
72,438,492
72,890,152
މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ
96,341,419
89,986,116
120,571,200
104,331,268
105,042,535
އެމްޕްލޯއިމަންޓް ޓްރައިބިއުނަލް
6,751,591
7,866,125
9,300,000
9,406,589
9,516,379
މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލް
4,432,398
5,264,365
5,200,000
5,247,681
5,296,792
މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަން
8,968,489
8,560,220
9,400,000
9,439,770
9,480,736
ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް
4,284,140
5,617,399
11,886,000
11,856,676
12,069,554
ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ
32,587,654
49,559,200
127,932,107
88,517,076
38,215,581
އިންފޮރމޭޝަން ކޮމިޝަނަރުގެ އޮފީސް
3,788,021
3,397,647
4,800,000
4,827,676
4,856,185
ނެޝަނަލް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަން
8,647,176
8,244,919
9,200,000
9,235,434
9,271,932
ފެމިލީ ޕްރޮޓެކްޝަން އޮތޯރިޓީ
4,576,166
7,405,481
9,749,993
9,869,354
9,992,294
އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް
26,796,700
31,606,437
31,859,997
33,478,487
33,687,825
މޯލްޑިވްސް އިންޓަރނޭޝަނަލް އާބިޓްރޭޝަން ސެންޓަރ
-
4,962,651
10,000,000
10,110,991
10,225,318
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް
2,392,866,851
1,567,876,867
1,155,751,677
2,369,874,817
1,074,755,042
ޚާއްޞަ ބަޖެޓް
6,135,752,521
7,014,744,444
8,860,894,116
9,894,846,469
12,541,428,308
ޕެންޝަން ބަޖެޓް
1,280,278,034
1,301,496,018
1,320,000,000
1,320,000,000
1,320,000,000
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް
12,668,205
12,729,653
17,232,472
14,917,110
15,006,836
އޭވިއޭޝަން ސެކިއުރިޓީ ކޮމާންޑް
114,880,407
121,978,813
138,350,113
138,562,920
138,782,114
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ދިފާއީ ބާރު
1,294,094,073
1,214,946,604
1,335,006,543
1,342,655,628
1,355,023,901
މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަން
140,875,417
172,011,096
188,474,995
195,805,645
190,620,532
ނެޝަނަލް ޑިޒާސްޓަރ މެނޭޖްމަންޓް އޮތޯރިޓީ
7,163,265
11,968,600
18,220,000
65,630,345
161,744,002
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒް
71,622,303
107,042,877
77,346,726
80,197,116
56,336,206
މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް
1,410,290,461
1,564,532,771
1,639,537,304
1,546,014,353
1,532,523,566
މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް
318,956,070
353,944,422
403,688,684
399,250,040
375,463,591
މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް
201,650,693
211,817,982
219,715,595
226,327,701
220,287,671
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން
2,494,259,089
2,834,955,573
3,301,723,669
3,474,583,491
3,035,334,086
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަން
484,276,593
555,545,058
859,300,821
981,313,677
977,898,681
ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީ
42,724,459
45,670,439
49,299,017
48,717,939
49,424,713
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީ
173,777,989
198,945,424
241,014,945
256,150,238
218,942,420
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް
229,962,736
286,334,624
331,698,233
333,388,882
336,149,164
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް
1,473,414,831
2,142,529,431
2,649,315,423
2,963,703,237
2,796,757,131
މާލެ ގްރޫޕް އޮފް ހޮސްޕިޓަލްސް
1,190,433,337
1,395,567,378
1,491,968,771
1,516,237,311
1,541,233,903
ނޭޝަނަލް ސޯޝަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ
1,914,688,687
1,375,990,840
1,390,800,001
1,432,064,434
1,474,566,799
މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް
116,622,152
186,455,496
221,531,973
239,841,612
248,533,904
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން
297,755,798
367,048,481
265,253,460
235,332,096
175,709,728
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް
63,221,074
45,383,534
48,584,261
47,086,847
47,466,457
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެންޕަވަރމަންޓް
206,751,362
311,345,404
532,047,140
310,192,578
241,112,586
މިނިސްޓްރީ އޮފް އާޓްސް، ކަލްޗަރ އެންޑް ހެރިޓޭޖް
36,745,145
55,722,903
70,054,180
78,001,631
70,643,947
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
2,179,671,478
2,977,658,747
5,019,703,690
7,362,845,441
5,906,462,339
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އާރބަން ޑިވެލޮޕްމަންޓް
205,090
179,567,631
1,037,016,881
867,071,530
1,388,796,359
މިނިސްޓްރީ އޮފް ކޮމިއުނިކޭޝަން، ސައެންސް އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖީ
48,824,333
70,734,806
79,983,999
83,047,841
84,122,238
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް، މެރިން ރިސޯރސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ
92,295,630
162,572,808
208,025,175
231,788,437
180,904,679
މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް
449,972,289
307,588,447
301,979,123
300,340,379
256,117,125
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް
1,308,387,612
725,428,332
859,037,032
791,772,044
1,017,635,192
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސަސް
183,599,659
215,877,720
294,607,924
337,900,864
246,962,835
ކައުންސިލްސް
575,101,360
923,738,584
1,615,011,054
1,767,292,765
1,963,691,870
ހުރިހާ ސެކްޓާތައް
ބިލިއަން ރުފިޔާ އިން
2020 ވަނަ އަހަރަށް ބެހިފައިވާ ގޮތް