ހުރިހާ ސެކްޓާތައް އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް
އޮފީސްތަކަށް ލިބޭ އާމްދަނީ
ރުފިޔާ އިން
އެކްޗުއަލް
ރިވައިޒްކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް
45,002,744
58,849,932
64,906,741
65,473,156
66,056,564
އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް
45,002,744
58,849,932
64,906,741
65,473,156
66,056,564
އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް
މިލިއަން ރުފިޔާ އިން
2020 ވަނަ އަހަރަށް ބެހިފައިވާ ގޮތް