ހުރިހާ ސެކްޓާތައް ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް
އޮފީސްތަކަށް ލިބޭ އާމްދަނީ
ރުފިޔާ އިން
އެކްޗުއަލް
ރިވައިޒްކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް
61,207,199
65,020,692
71,999,986
72,438,492
72,890,152
ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް
61,207,199
65,020,692
71,999,986
72,438,492
72,890,152
ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް
މިލިއަން ރުފިޔާ އިން
2020 ވަނަ އަހަރަށް ބެހިފައިވާ ގޮތް