ހުރިހާ ސެކްޓާތައް މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ
އޮފީސްތަކަށް ލިބޭ އާމްދަނީ
ރުފިޔާ އިން
އެކްޗުއަލް
ރިވައިޒްކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ
96,341,419
89,986,116
120,571,200
104,331,268
105,042,535
މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ
96,341,419
89,986,116
120,571,200
104,331,268
105,042,535
މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ
ބިލިއަން ރުފިޔާ އިން
2020 ވަނަ އަހަރަށް ބެހިފައިވާ ގޮތް