ހުރިހާ ސެކްޓާތައް މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަން
އޮފީސްތަކަށް ލިބޭ އާމްދަނީ
ރުފިޔާ އިން
އެކްޗުއަލް
ރިވައިޒްކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަން
8,968,489
8,560,220
9,400,000
9,439,770
9,480,736
މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަން
8,968,489
8,560,220
9,400,000
9,439,770
9,480,736
މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަން
މިލިއަން ރުފިޔާ އިން
2020 ވަނަ އަހަރަށް ބެހިފައިވާ ގޮތް