ހުރިހާ ސެކްޓާތައް ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ
އޮފީސްތަކަށް ލިބޭ އާމްދަނީ
ރުފިޔާ އިން
އެކްޗުއަލް
ރިވައިޒްކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ
32,587,654
49,559,200
127,932,107
88,517,076
38,215,581
ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ
32,587,654
49,559,200
127,932,107
88,517,076
38,215,581
ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ
ބިލިއަން ރުފިޔާ އިން
2020 ވަނަ އަހަރަށް ބެހިފައިވާ ގޮތް