ހުރިހާ ސެކްޓާތައް އިންފޮރމޭޝަން ކޮމިޝަނަރުގެ އޮފީސް
އޮފީސްތަކަށް ލިބޭ އާމްދަނީ
ރުފިޔާ އިން
އެކްޗުއަލް
ރިވައިޒްކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
އިންފޮރމޭޝަން ކޮމިޝަނަރުގެ އޮފީސް
3,788,021
3,397,647
4,800,000
4,827,676
4,856,185
އިންފޮރމޭޝަން ކޮމިޝަނަރުގެ އޮފީސް
3,788,021
3,397,647
4,800,000
4,827,676
4,856,185
އިންފޮރމޭޝަން ކޮމިޝަނަރުގެ އޮފީސް
މިލިއަން ރުފިޔާ އިން
2020 ވަނަ އަހަރަށް ބެހިފައިވާ ގޮތް