ހުރިހާ ސެކްޓާތައް ނެޝަނަލް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަން
އޮފީސްތަކަށް ލިބޭ އާމްދަނީ
ރުފިޔާ އިން
އެކްޗުއަލް
ރިވައިޒްކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ނެޝަނަލް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަން
8,647,176
8,244,919
9,200,000
9,235,434
9,271,932
ނެޝަނަލް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަން
8,647,176
8,244,919
9,200,000
9,235,434
9,271,932
ނެޝަނަލް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަން
މިލިއަން ރުފިޔާ އިން
2020 ވަނަ އަހަރަށް ބެހިފައިވާ ގޮތް