ހުރިހާ ސެކްޓާތައް ފެމިލީ ޕްރޮޓެކްޝަން އޮތޯރިޓީ
އޮފީސްތަކަށް ލިބޭ އާމްދަނީ
ރުފިޔާ އިން
އެކްޗުއަލް
ރިވައިޒްކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ފެމިލީ ޕްރޮޓެކްޝަން އޮތޯރިޓީ
4,576,166
7,405,481
9,749,993
9,869,354
9,992,294
ފެމިލީ ޕްރޮޓެކްޝަން އޮތޯރިޓީ
4,576,166
7,405,481
9,749,993
9,869,354
9,992,294
ފެމިލީ ޕްރޮޓެކްޝަން އޮތޯރިޓީ
މިލިއަން ރުފިޔާ އިން
2020 ވަނަ އަހަރަށް ބެހިފައިވާ ގޮތް