ހުރިހާ ސެކްޓާތައް އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް
އޮފީސްތަކަށް ލިބޭ އާމްދަނީ
ރުފިޔާ އިން
އެކްޗުއަލް
ރިވައިޒްކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް
26,796,700
31,606,437
31,859,997
33,478,487
33,687,825
އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް
26,796,700
31,606,437
31,859,997
33,478,487
33,687,825
އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް
މިލިއަން ރުފިޔާ އިން
2020 ވަނަ އަހަރަށް ބެހިފައިވާ ގޮތް