ހުރިހާ ސެކްޓާތައް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް
އޮފީސްތަކަށް ލިބޭ އާމްދަނީ
ރުފިޔާ އިން
އެކްޗުއަލް
ރިވައިޒްކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް
2,392,866,851
1,567,876,867
1,155,751,677
2,369,874,817
1,074,755,042
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް
2,392,866,851
1,567,876,867
1,155,751,677
2,369,874,817
1,074,755,042
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް
ބިލިއަން ރުފިޔާ އިން
2020 ވަނަ އަހަރަށް ބެހިފައިވާ ގޮތް