ހުރިހާ ސެކްޓާތައް މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް
އޮފީސްތަކަށް ލިބޭ އާމްދަނީ
ރުފިޔާ އިން
އެކްޗުއަލް
ރިވައިޒްކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް
12,668,205
12,729,653
17,232,472
14,917,110
15,006,836
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް
12,529,898
12,482,649
16,889,190
14,563,530
14,642,647
ނެޝަނަލް ކައުންޓަރޓެރަރިޒަމް ސެންޓަރ
138,307
247,004
343,282
353,580
364,189
ގްލޯބަލް މެރިޓައިމް ޑިސްޓްރެސް އެންޑް ސޭފްޓީ ސިސްޓަމް
-
-
-
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް
މިލިއަން ރުފިޔާ އިން
2020 ވަނަ އަހަރަށް ބެހިފައިވާ ގޮތް