ހުރިހާ ސެކްޓާތައް އޭވިއޭޝަން ސެކިއުރިޓީ ކޮމާންޑް
އޮފީސްތަކަށް ލިބޭ އާމްދަނީ
ރުފިޔާ އިން
އެކްޗުއަލް
ރިވައިޒްކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
އޭވިއޭޝަން ސެކިއުރިޓީ ކޮމާންޑް
114,880,407
121,978,813
138,350,113
138,562,920
138,782,114
އޭވިއޭޝަން ސެކިއުރިޓީ ކޮމާންޑް
114,880,407
121,978,813
138,350,113
138,562,920
138,782,114
އޭވިއޭޝަން ސެކިއުރިޓީ ކޮމާންޑް
ބިލިއަން ރުފިޔާ އިން
2020 ވަނަ އަހަރަށް ބެހިފައިވާ ގޮތް