ހުރިހާ ސެކްޓާތައް މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަން
އޮފީސްތަކަށް ލިބޭ އާމްދަނީ
ރުފިޔާ އިން
އެކްޗުއަލް
ރިވައިޒްކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަން
140,875,417
172,011,096
188,474,995
195,805,645
190,620,532
މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަން
140,875,417
172,011,096
188,474,995
195,805,645
190,620,532
މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަން
ބިލިއަން ރުފިޔާ އިން
2020 ވަނަ އަހަރަށް ބެހިފައިވާ ގޮތް