ހުރިހާ ސެކްޓާތައް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާ
އޮފީސްތަކަށް ލިބޭ އާމްދަނީ
ރުފިޔާ އިން
އެކްޗުއަލް
ރިވައިޒްކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާ
151,978,961
201,242,520
233,285,199
174,591,771
175,814,497
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާ
151,978,961
201,242,520
233,285,199
174,591,771
175,814,497
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާ
ބިލިއަން ރުފިޔާ އިން
2020 ވަނަ އަހަރަށް ބެހިފައިވާ ގޮތް