ހުރިހާ ސެކްޓާތައް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒް
އޮފީސްތަކަށް ލިބޭ އާމްދަނީ
ރުފިޔާ އިން
އެކްޗުއަލް
ރިވައިޒްކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒް
71,622,303
107,042,877
77,346,726
80,197,116
56,336,206
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒް
68,080,343
101,682,575
70,616,755
73,386,027
49,441,559
ޖުވެނައިލް ޖަސްޓިސް ޔުނިޓް
3,541,960
5,360,302
6,729,971
6,811,089
6,894,647
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒް
ބިލިއަން ރުފިޔާ އިން
2020 ވަނަ އަހަރަށް ބެހިފައިވާ ގޮތް