ހުރިހާ ސެކްޓާތައް މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް
އޮފީސްތަކަށް ލިބޭ އާމްދަނީ
ރުފިޔާ އިން
އެކްޗުއަލް
ރިވައިޒްކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް
1,410,290,461
1,564,532,771
1,639,537,304
1,546,014,353
1,532,523,566
މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް
1,410,290,461
1,564,532,771
1,639,537,304
1,546,014,353
1,532,523,566
މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް
ބިލިއަން ރުފިޔާ އިން
2020 ވަނަ އަހަރަށް ބެހިފައިވާ ގޮތް