ހުރިހާ ސެކްޓާތައް މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން
އޮފީސްތަކަށް ލިބޭ އާމްދަނީ
ރުފިޔާ އިން
އެކްޗުއަލް
ރިވައިޒްކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން
2,494,259,089
2,834,955,573
3,301,723,669
3,474,583,491
3,035,334,086
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން
336,128,139
355,616,524
527,001,010
549,240,957
559,254,221
ޑިޕާރޓްމަންޓް އޮފް ޕަބްލިކް އެގްޒެމިނޭޝަން
49,625,099
62,576,304
62,162,491
63,908,729
65,707,356
ކޮލިޓީ އެޝުއަރަންސް ޑިޕާޓްމަންޓް
6,014,724
5,438,722
6,734,932
6,816,986
6,901,504
ނެޝަނަލް އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން
20,303,235
24,431,456
22,286,436
22,478,562
22,676,454
ޑިޕާރޓްމަންޓް އޮފް އިންކްލޫސިވް އެޑިޔުކޭޝަން
-
5,142,987
15,515,528
15,792,327
16,077,431
އަތޮޅުތެރޭ ސްކޫލް އިމާރާތް ކުރުން
116,880,781
125,001,240
373,774,293
550,352,277
85,801,432
މާލޭ ސްކޫލް އިމާރާތް ކުރުން
32,209,988
18,001,732
140,625,000
107,875,000
113,250,000
މަޖީދިއްޔާ ސްކޫލް
27,774,485
34,365,345
29,901,402
30,005,884
30,113,505
ދަރުމަވަންތަ ސްކޫލް
20,590,495
21,752,777
20,625,497
20,691,214
20,758,906
އަމީނިއްޔާ ސްކޫލް
36,323,398
41,022,170
37,829,856
37,932,267
38,037,755
އިސްކަންދަރު ސްކޫލް
35,682,744
39,504,553
37,447,770
37,554,221
37,663,870
ސެންޓަރ ފޮރ ހަޔަރ ސެކަންޑަރީ އެޑިޔުކޭޝަން
24,119,483
27,263,319
25,565,964
25,661,454
25,759,811
އަލްމަދަރުސަތުލް އަރަބިއްޔަތުލް އިސްލާމިއްޔާ
26,389,830
27,923,905
27,368,413
27,525,925
27,688,164
ޖަމާލުއްދީން ސްކޫލް
35,798,069
39,250,909
37,896,956
38,031,007
38,169,082
ތާޖުއްދީން ސްކޫލް
29,366,058
31,698,287
30,576,901
30,665,096
30,755,941
ކަލާފާނު ސްކޫލް
28,420,157
32,706,117
29,988,833
30,069,384
30,152,355
މުހިޔީއްދީން ސްކޫލް
19,296,465
24,277,109
22,096,906
22,159,233
22,223,434
އިމާދުއްދީން ސްކޫލް
34,701,322
37,871,889
35,167,308
35,250,396
35,335,979
ގާޒީ ސްކޫލް
30,197,736
35,729,447
34,893,813
35,002,445
35,114,342
ހުރަވީ ސްކޫލް
-
24,168,497
23,959,338
24,053,318
24,150,117
ރެހެންދި ސްކޫލް
32,627,266
37,413,098
35,864,050
35,963,230
36,065,391
ހިރިޔާ ސްކޫލް
24,576,106
28,225,291
27,061,362
27,133,533
27,207,871
އިއްޒުއްދީން ސްކޫލް
-
-
20,231,958
17,455,793
17,513,653
ހއ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު
15,293,180
17,255,634
17,033,996
17,093,750
17,155,300
ހއ.އަތޮޅު މަދަރުސާ
11,976,887
13,445,391
13,462,484
13,508,251
13,555,394
ހދ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު
20,605,338
23,115,388
22,921,079
22,979,458
23,039,593
ށ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު
9,319,273
10,440,091
10,427,866
10,469,569
10,512,525
ނ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު
10,182,038
10,573,252
10,406,973
10,449,202
10,492,704
ރ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު
13,436,618
16,734,077
15,010,186
15,051,517
15,094,092
ބ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު
19,448,576
22,453,618
21,870,944
21,950,021
22,031,477
ޅ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު
12,998,755
15,394,261
14,105,632
14,173,207
14,242,812
ޅ.އަތޮޅު މަދަރުސާ
9,719,154
10,678,264
10,231,051
10,269,772
10,309,653
ކ.އަތޮޅު މަދަރުސާ
11,165,750
12,697,839
12,655,864
12,703,128
12,751,815
އދ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު
11,883,201
13,130,632
12,845,653
12,887,697
12,931,005
އދ.އަތޮޅު މަދަރުސާ
10,175,576
12,755,475
11,254,729
11,298,333
11,343,249
ފ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު
13,692,144
15,316,292
15,812,333
15,857,309
15,903,636
ދ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު
16,551,633
18,595,447
18,290,264
18,341,891
18,395,071
ތ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު
9,319,876
9,516,459
8,644,091
8,686,400
8,729,982
ލ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު
13,652,871
16,851,088
15,145,571
15,186,457
15,228,571
ގއ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު
14,648,138
16,329,287
15,952,844
15,995,799
16,040,047
ގދ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު
11,442,382
15,987,555
14,275,705
14,318,625
14,362,833
ޏ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު
13,307,127
15,887,746
14,213,153
14,252,851
14,293,744
އިހަވަންދޫ ސްކޫލް
16,612,152
19,654,584
19,183,461
19,231,536
19,281,059
މަދަރުސަތުލް ސައިޚް އިބްރާހީމް
7,979,469
9,564,687
8,704,242
8,736,024
8,768,765
އަފީފުއްދީން ސްކޫލް
16,716,798
18,211,962
17,492,635
17,550,610
17,610,328
ނޮޅިވަރަމް ސްކޫލް
12,898,506
15,336,468
14,756,780
14,803,241
14,851,102
ޖަލާލުއްދީން ސްކޫލް
13,577,772
14,621,119
14,095,618
14,149,143
14,204,277
ށ.އަތޮޅު މަދަރުސާ
9,434,564
11,267,131
10,554,867
10,594,665
10,635,658
ފުނަދޫ ސްކޫލް
12,947,423
14,734,390
14,774,529
14,833,296
14,893,834
މިލަންދޫ ސްކޫލް
13,491,849
19,149,854
16,647,116
16,694,303
16,742,907
ކެނދިކުޅުދޫ ސްކޫލް
13,039,922
13,500,480
12,770,623
12,816,793
12,864,350
މޭނާ ސްކޫލް
12,734,134
13,584,116
13,094,874
13,142,105
13,190,760
އުނގޫފާރު ސްކޫލް
11,656,111
12,490,132
11,923,821
11,966,766
12,011,002
އަލިފުށީ ސްކޫލް
12,406,485
13,129,551
12,857,777
12,896,627
12,936,646
މަޑުއްވަރީ ސްކޫލް
12,635,057
14,284,922
14,038,279
14,081,585
14,126,191
ހުޅުދުއްފާރު ސްކޫލް
11,413,848
12,318,826
11,789,121
11,827,612
11,867,259
ތުޅާދޫ ސްކޫލް
10,427,006
11,920,808
11,304,724
11,346,846
11,390,234
މަދަރުސަތުލް އިފްތިތާހް
17,846,114
21,150,446
19,459,929
19,520,983
19,583,873
ހަމަދުބިން ހަލީފާ އަލް ޘާނީ ސްކޫލް
13,451,548
15,825,211
15,649,904
15,699,586
15,750,761
މާވަށު ސްކޫލް
10,937,256
11,252,789
10,637,662
10,682,954
10,729,611
އަބޫބަކުރު ސްކޫލް
10,508,438
11,820,796
10,666,272
10,709,028
10,753,070
ތިނަދޫ ސްކޫލް
9,927,990
9,738,275
9,187,558
9,229,501
9,272,706
ހާފިޒު އަހްމަދު ސްކޫލް
14,536,485
17,270,624
17,931,567
17,969,037
18,007,635
މަދަރުސަތުލް ޝައިޚް މުޙައްމަދު ޖަމާލުއްދީން
12,153,047
17,196,187
16,724,715
16,769,296
16,815,219
ފޭދޫ ސްކޫލް
15,151,800
17,199,677
16,102,696
16,143,894
16,186,331
ހިތަދޫ ސްކޫލް
21,875,403
23,271,668
21,092,931
21,161,211
21,231,544
ސަރަފުއްދީން ސްކޫލް
26,521,377
29,870,041
28,937,061
29,011,828
29,088,843
އައްޑޫ ހައި ސްކޫލް
16,560,410
18,606,355
18,185,051
18,247,048
18,310,909
އުތުރު ސަރަހައްދު ސްކޫލްތައް
174,759,042
201,184,912
201,803,209
202,561,440
203,342,419
މެދުއުތުރު ސަރަހައްދު ސްކޫލްތައް
183,557,226
208,192,830
205,210,322
205,850,396
206,509,670
މެދު ސަރަހައްދު ސްކޫލްތައް
172,672,522
201,129,346
182,727,710
183,538,363
184,373,335
މެދުދެކުނު ސަރަހައްދު ސްކޫލްތައް
233,648,303
271,264,013
250,404,837
251,169,046
251,956,182
ދެކުނު ސަރަހައްދު ސްކޫލްތައް
156,336,935
179,673,899
173,877,343
174,556,253
175,255,529
ދެކުނު ޕްރޮވިންސް ސްކޫލުތައް
-
-
-
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން
ބިލިއަން ރުފިޔާ އިން
2020 ވަނަ އަހަރަށް ބެހިފައިވާ ގޮތް