ހުރިހާ ސެކްޓާތައް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީ
އޮފީސްތަކަށް ލިބޭ އާމްދަނީ
ރުފިޔާ އިން
އެކްޗުއަލް
ރިވައިޒްކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީ
173,777,989
198,945,424
241,014,945
256,150,238
218,942,420
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީ
42,707,420
38,012,272
80,666,035
94,593,534
56,141,631
ފެކަލްޓީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން
16,487,056
19,717,933
19,537,612
19,604,722
19,673,848
ފެކަލްޓީ އޮފް ހެލްތް ސައިންސަސް
10,126,464
11,936,966
11,734,683
11,788,425
11,843,784
ފެކަލްޓީ އޮފް މެނޭޖްމަންޓް އެންޑް ކޮމްޕިއުޓިންގ
12,254,955
15,182,179
11,645,476
11,710,231
11,776,933
ފެކަލްޓީ އޮފް އިންޖިނިއަރިންގ ޓެކްނޮލޮޖީ
12,033,985
12,911,017
12,339,633
12,401,388
12,465,001
ފެކަލްޓީ އޮފް ހޮސްޕިޓަލިޓީ އެންޑް ޓުއަރިޒަމް ސްޓަޑީޒް
13,904,278
11,760,233
12,175,708
12,295,633
12,419,159
ސެންޓަރ ފޮރ މެރިޓައިމް ސްޓަޑީޒް
2,577,993
3,757,026
4,026,540
4,066,620
4,107,908
ސެންޓަރ ފޮރ އޯޕަން ލާރނިންގ
7,082,794
4,153,038
3,852,497
3,874,592
3,897,354
އަތޮޅުތަކުގައި ހިންގާ ކެމްޕަސްތަކުގެ ޚަރަދު
12,381,046
15,879,923
15,459,087
15,673,977
15,895,319
ފެކަލްޓީ އޮފް އާޓްސް
5,966,606
7,290,654
7,012,513
7,056,568
7,101,948
ނެޝަނަލް ލޯ ލައިބްރަރީ
5,441,833
6,918,982
6,042,437
6,136,967
6,234,338
ފެކަލްޓީ އޮފް އިސްލާމިކް ސްޓަޑީޒް
14,953,170
17,807,278
16,057,679
16,160,639
16,266,691
ފެކަލްޓީ އޮފް ޝަރީއާ އެންޑް ލޯ
474,065
-
-
-
-
ފެކަލްޓީ އޮފް ސައެންސް
439,819
-
-
-
-
ސްކޫލް އޮފް ނާރސިންގ
8,333,199
10,703,272
10,066,295
10,125,041
10,185,552
ސެންޓަރ ފޮރ ފައުންޑޭޝަން ސްޓަޑީޒް
5,087,745
7,245,962
5,370,235
5,402,845
5,436,437
ސްކޫލް އޮފް މެޑިސިންގ
3,525,561
15,668,689
25,028,515
25,259,056
25,496,517
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީ
ބިލިއަން ރުފިޔާ އިން
2020 ވަނަ އަހަރަށް ބެހިފައިވާ ގޮތް