ހުރިހާ ސެކްޓާތައް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް
އޮފީސްތަކަށް ލިބޭ އާމްދަނީ
ރުފިޔާ އިން
އެކްޗުއަލް
ރިވައިޒްކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް
229,962,736
286,334,624
331,698,233
333,388,882
336,149,164
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް
77,165,142
72,042,706
67,778,503
68,816,168
69,945,951
ބަންގްލަދޭޝްގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެމްބަސީ
4,025,802
4,481,967
6,273,219
6,319,968
6,368,122
ސްރީލަންކާގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެމްބަސީ
17,809,422
21,184,722
26,001,403
26,094,546
26,190,486
އދ. ގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޕާމަނަންޓް މިޝަން
14,667,292
18,083,371
18,502,772
18,648,622
18,798,849
އިނގިރޭސިވިލާތުގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެމްބަސީ
3,825,949
10,249,723
10,356,405
10,409,357
10,463,897
އިންޑިޔާގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެމްބަސީ
9,840,678
11,485,770
12,794,464
12,904,380
13,017,595
ތިރުވަނަންތަޕޫރަމްގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޮންސުލޭޓް
4,273,682
3,572,241
8,577,428
8,641,672
8,707,843
މެލޭޝިޔާގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެމްބަސީ
15,309,325
29,554,777
32,126,107
32,268,504
32,415,176
ޖަޕާނުގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެމްބަސީ
10,033,794
10,538,890
13,411,188
13,497,555
13,586,517
ޗައިނާގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެމްބަސީ
12,347,924
9,186,418
10,257,662
10,309,651
10,363,202
ސަޢޫދީ ޢަރަބިއްޔާގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެމްބަސީ
10,009,265
11,062,696
11,788,432
11,861,990
11,937,756
ޖެނީވާގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޕަރމަނަންޓް މިޝަން
11,670,781
18,274,540
16,807,085
16,894,699
16,984,941
ޕާކިސްތާނުގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެމްބަސީ
4,167,823
4,879,314
7,066,628
7,117,171
7,169,234
ދިވެހިރާއްޖެއިން ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަންއަށް ކަނޑައަޅާފައި ހުންނަ މިޝަން
10,238,837
14,336,153
8,770,839
8,848,772
8,929,042
ސިންގަޕޫރުގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެމްބަސީ
4,661,151
6,804,015
12,793,743
12,892,557
12,994,336
އަބޫދާބީގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެމްބަސީ
6,994,891
9,030,684
10,385,211
10,454,747
10,526,368
ޖަރުމަނުވިލާތުގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެމްބަސީ
8,364,049
16,630,899
14,370,483
14,443,527
14,518,764
ތައިލަންޑުގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެމްބަސީ
4,556,929
9,285,825
22,111,592
22,156,982
22,203,738
ޖިއްދާގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޮންސުލޭޓް
-
5,649,913
11,615,361
11,717,900
11,823,515
ރަޝިއާގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެމްބަސީ
-
-
9,909,708
9,090,114
9,203,832
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް
ބިލިއަން ރުފިޔާ އިން
2020 ވަނަ އަހަރަށް ބެހިފައިވާ ގޮތް