ހުރިހާ ސެކްޓާތައް ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން
އޮފީސްތަކަށް ލިބޭ އާމްދަނީ
ރުފިޔާ އިން
އެކްޗުއަލް
ރިވައިޒްކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން
430,231,310
500,198,357
545,015,654
581,483,534
544,830,443
ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން
50,021,997
69,017,873
110,288,777
144,652,488
105,358,287
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓު
22,009,538
33,772,273
34,040,184
33,819,417
34,065,830
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓު
25,966,588
29,786,365
31,601,179
31,709,474
31,821,015
ސިވިލް ކޯޓު
35,897,465
38,598,190
41,138,146
41,340,224
41,548,369
ކްރިމިނަލް ކޯޓު
28,591,094
31,151,497
31,106,777
31,220,768
31,338,182
ފެމިލީ ކޯޓު
27,310,626
26,125,149
26,810,666
26,886,934
26,965,492
ޖުވެނައިލް ކޯޓު
8,881,112
9,938,625
10,318,005
10,349,829
10,382,610
ޑްރަގް ކޯޓު
11,793,758
13,616,359
14,210,002
14,270,837
14,333,500
އަތޮޅުތަކުގެ ޝަރުޢީ ކޯޓުތައް
219,759,132
248,192,026
245,501,918
247,233,563
249,017,158
ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން
ބިލިއަން ރުފިޔާ އިން
2020 ވަނަ އަހަރަށް ބެހިފައިވާ ގޮތް