ހުރިހާ ސެކްޓާތައް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް
އޮފީސްތަކަށް ލިބޭ އާމްދަނީ
ރުފިޔާ އިން
އެކްޗުއަލް
ރިވައިޒްކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް
1,473,414,831
2,142,529,431
2,649,315,423
2,963,703,237
2,796,757,131
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް
252,566,674
814,369,282
850,258,025
1,154,409,461
976,919,849
ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ
28,533,384
30,727,298
38,973,686
39,425,756
39,891,389
މޯލްޑިވްސް ފުޑް އެންޑް ޑްރަގް އޮތޯރިޓީ
19,361,648
23,314,734
26,611,302
26,783,650
26,961,170
މޯލްޑިވްސް ބްލަޑް ސަރވިސަސް
22,953,797
21,530,408
26,695,112
27,190,677
27,701,113
ދަމަނަވެށި
5,138,033
5,989,150
6,949,374
6,972,774
6,996,878
ހއ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް
69,785,654
76,424,537
83,319,374
83,656,240
84,003,210
ހދ. ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް
101,145,479
110,344,475
168,242,950
168,888,307
169,553,024
ށ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް
65,687,019
73,926,661
81,642,706
81,969,088
82,305,265
ނ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް
56,151,641
59,583,348
67,089,515
67,368,362
67,655,580
ރ. ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް
99,617,742
101,244,176
168,832,163
169,485,257
170,157,944
ބ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް
56,213,051
58,292,235
66,369,893
66,704,007
67,048,149
ޅ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް
42,165,063
45,143,721
52,734,805
53,004,823
53,282,948
ކ. އަތޮޅު ހެލްތް ސަރވިސަސް
44,914,113
45,530,855
48,488,659
48,654,118
48,824,543
އއ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް
36,304,317
39,542,190
45,061,314
45,350,030
45,647,408
އދ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް
48,835,395
50,083,405
55,579,648
55,825,078
56,077,874
ވ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް
16,534,558
18,871,091
22,372,886
22,543,795
22,719,831
މ. ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް
40,733,670
43,442,412
51,075,391
51,410,703
51,756,072
ފ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް
35,425,985
38,382,970
42,323,831
42,567,631
42,818,746
ދ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް
43,753,221
44,517,661
51,308,400
51,659,619
52,021,375
ތ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް
66,284,018
72,213,614
75,037,861
75,413,809
75,801,036
ލ. ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް
78,287,040
81,736,278
152,922,711
153,507,751
154,110,344
ގއ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް
59,645,587
68,947,408
67,261,885
67,658,336
68,066,680
ގދ. ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް
77,209,259
96,838,517
159,581,800
160,510,727
161,467,525
ޏ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް
28,655,783
32,812,568
39,317,204
39,620,205
39,932,294
އައްޑޫ އިކުއިޓޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލް
77,512,700
88,720,437
201,264,928
203,123,033
205,036,884
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް
ބިލިއަން ރުފިޔާ އިން
2020 ވަނަ އަހަރަށް ބެހިފައިވާ ގޮތް