ހުރިހާ ސެކްޓާތައް މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް
އޮފީސްތަކަށް ލިބޭ އާމްދަނީ
ރުފިޔާ އިން
އެކްޗުއަލް
ރިވައިޒްކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް
63,221,074
45,383,534
48,584,261
47,086,847
47,466,457
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް
63,221,074
45,383,534
48,584,261
47,086,847
47,466,457
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް
މިލިއަން ރުފިޔާ އިން
2020 ވަނަ އަހަރަށް ބެހިފައިވާ ގޮތް