ހުރިހާ ސެކްޓާތައް މިނިސްޓްރީ އޮފް އާޓްސް، ކަލްޗަރ އެންޑް ހެރިޓޭޖް
އޮފީސްތަކަށް ލިބޭ އާމްދަނީ
ރުފިޔާ އިން
އެކްޗުއަލް
ރިވައިޒްކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
މިނިސްޓްރީ އޮފް އާޓްސް، ކަލްޗަރ އެންޑް ހެރިޓޭޖް
36,745,145
55,722,903
70,054,180
78,001,631
70,643,947
މިނިސްޓްރީ އޮފް އާރޓްސް، ކަލްޗަރ އެންޑް ހެރިޓޭޖް
30,800
11,224,125
20,797,039
28,809,071
21,130,469
ޤައުމީ ކުތުބުޚާނާ
6,329,072
5,971,546
6,977,505
7,022,281
7,068,398
ނެޝަނަލް ސެންޓަރ ފޮރ ދި އާޓްސް
6,681,027
6,605,804
6,199,384
6,258,323
6,319,032
ނެޝަނަލް ބިއުރޯ އޮފް ކްލެސިފިކޭޝަން
2,467,129
2,462,352
2,937,338
2,956,494
2,976,226
ދިވެހިބަހުގެ އެކަޑަމީ
8,068,276
8,078,244
10,281,775
10,577,969
10,751,212
ސަޤާފީ ތަރިކަ ރައްކާތެރިކުރާ ޤައުމީ މަރުކަޒު
9,590,355
17,446,390
18,045,805
17,507,710
17,472,744
ޤައުމީ އަރްޝީފް
3,578,486
3,934,442
4,815,334
4,869,783
4,925,866
މިނިސްޓްރީ އޮފް އާޓްސް، ކަލްޗަރ އެންޑް ހެރިޓޭޖް
މިލިއަން ރުފިޔާ އިން
2020 ވަނަ އަހަރަށް ބެހިފައިވާ ގޮތް