ހުރިހާ ސެކްޓާތައް ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން
އޮފީސްތަކަށް ލިބޭ އާމްދަނީ
ރުފިޔާ އިން
އެކްޗުއަލް
ރިވައިޒްކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން
10,543,199
13,180,112
17,643,119
17,576,684
17,662,758
ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން
10,543,199
13,180,112
17,643,119
17,576,684
17,662,758
ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން
މިލިއަން ރުފިޔާ އިން
2020 ވަނަ އަހަރަށް ބެހިފައިވާ ގޮތް