ހުރިހާ ސެކްޓާތައް މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސަސް
އޮފީސްތަކަށް ލިބޭ އާމްދަނީ
ރުފިޔާ އިން
އެކްޗުއަލް
ރިވައިޒްކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސަސް
183,599,659
215,877,720
294,607,924
337,900,864
246,962,835
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސަސް
33,704,333
33,975,742
68,575,911
121,171,106
44,211,725
ތަޢުލީމާއި މަސައްކަތް އުގަންނައިދޭ ކުޑަކުދިންގެ މަރުކަޒު
2,726,684
2,164,845
-
-
-
ނެޝަނަލް ޑްރަގް އެޖެންސީ
67,238,155
81,779,318
123,204,610
112,200,449
99,608,182
ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ މަރުކަޒު
33,497,938
34,503,848
37,130,228
37,522,124
37,925,778
ފެމިލީ އެންޑް ޗިލްޑްރަން ސަރވިސް ސެންޓަރސް
22,424,737
25,393,544
29,048,667
30,588,782
28,417,753
ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާ
14,179,195
18,796,210
18,610,533
18,192,873
18,380,683
ފިޔަވަތި
9,828,617
19,264,213
18,037,975
18,225,530
18,418,714
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސަސް
ބިލިއަން ރުފިޔާ އިން
2020 ވަނަ އަހަރަށް ބެހިފައިވާ ގޮތް