ހުރިހާ ސެކްޓާތައް ކައުންސިލްސް
އޮފީސްތަކަށް ލިބޭ އާމްދަނީ
ރުފިޔާ އިން
އެކްޗުއަލް
ރިވައިޒްކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ކައުންސިލްސް
575,101,360
923,738,584
1,615,011,054
1,767,292,765
1,963,691,870
މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
17,111,300
138,219,990
140,850,924
154,131,960
171,260,633
އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
18,844,568
57,455,551
73,206,810
80,109,585
89,012,157
ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
6,727,475
35,176,980
44,344,034
48,525,296
53,917,909
ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
6,582,395
6,981,394
8,477,115
9,276,435
10,307,324
ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ ތުރާކުނު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,184,806
2,493,637
4,747,201
4,816,072
5,351,281
ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އުލިގަމު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,045,070
2,676,297
5,530,735
5,174,725
5,749,792
ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ މޮޅަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
1,751,147
2,841,037
5,336,421
4,508,846
5,009,914
ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ ހޯރަފުށި ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
4,515,133
6,255,054
10,853,169
12,143,445
13,492,945
ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އިހަވަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
3,441,293
5,834,984
14,199,408
15,799,122
17,554,877
ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ ކެލާ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,518,672
3,814,711
9,547,566
9,769,562
10,855,253
ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ ވަށަފަރު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
1,915,171
2,781,722
4,021,587
4,351,238
4,834,791
ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ ދިއްދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
3,779,188
5,705,392
15,037,521
16,728,809
18,587,880
ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ ފިއްލަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
1,892,965
2,376,013
8,544,233
7,551,401
8,390,587
ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ މާރަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,383,369
3,225,431
5,498,681
6,042,115
6,713,574
ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ ތަކަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
1,503,324
2,113,337
4,100,604
4,151,806
4,613,196
ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އުތީމު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,391,005
3,054,738
4,949,944
5,309,489
5,899,532
ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ މުރައިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
1,727,014
2,125,611
4,481,017
4,707,302
5,230,424
ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ ބާރަށު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,589,058
3,425,046
10,244,526
10,643,889
11,826,743
ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
6,445,650
6,798,949
9,519,973
10,417,625
11,575,335
ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ހަނިމާދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,716,779
3,032,270
12,199,874
13,338,686
14,821,013
ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ފިނޭ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
1,271,756
1,663,195
4,825,519
4,751,886
5,279,963
ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ނައިވާދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
1,763,507
2,149,073
4,148,784
4,407,171
4,896,940
ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ހިރިމަރަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
1,908,365
2,491,799
3,646,778
3,787,197
4,208,068
ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ނޮޅިވަރަންފަރު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,849,637
3,553,021
8,208,582
8,795,008
9,772,396
ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ނެއްލައިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,243,794
3,319,408
5,802,722
6,534,275
7,260,428
ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ނޮޅިވަރަމު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,834,717
3,820,090
11,455,532
13,568,620
15,076,499
ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
1,868,262
2,382,055
4,403,487
4,670,561
5,189,601
ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ކުޅުދުއްފުށި ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
5,880,218
10,275,591
42,943,271
48,052,030
53,392,049
ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ކުމުންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,520,231
3,152,630
7,685,744
8,007,906
8,897,824
ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ނޭކުރެންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,591,602
2,937,223
7,252,836
7,257,094
8,063,574
ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ވައިކަރަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
3,266,623
4,354,303
6,425,777
6,915,420
7,683,930
ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ މަކުނުދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,528,069
3,554,133
8,245,976
9,269,197
10,299,282
މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
5,969,619
6,220,513
8,985,063
9,832,278
10,924,938
މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ ކަނޑިތީމު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,784,708
3,587,822
7,845,054
8,984,435
9,982,874
މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ ނޫމަރާ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
1,448,784
1,600,745
3,904,561
4,133,883
4,593,281
މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ ގޮއިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
1,952,355
2,452,227
6,250,786
6,115,640
6,795,271
މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ ފޭދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,273,658
2,601,508
6,473,347
6,949,138
7,721,396
މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ ފީވަކު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
1,926,803
2,907,837
5,613,710
6,014,970
6,683,413
މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ ބިލެއްފަހީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,269,022
2,719,101
4,718,459
5,054,321
5,616,008
މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ ފޯކައިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,696,894
3,439,844
8,404,712
9,411,636
10,457,550
މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ ނަރުދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,394,468
2,897,641
4,560,455
4,864,773
5,405,395
މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ މަރޮށި ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,247,525
2,768,079
4,734,703
4,853,246
5,392,586
މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ ޅައިމަގު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
1,827,664
2,428,224
4,639,313
5,171,133
5,745,800
މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ ކޮމަންޑޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,328,249
3,081,886
6,847,195
7,676,334
8,529,405
މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ މާއުނގޫދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,039,327
2,939,481
5,414,386
6,095,960
6,773,404
މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ ފުނަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
3,228,964
3,883,731
12,600,003
14,093,261
15,659,444
މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ މިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
3,030,112
4,773,805
11,383,817
12,749,779
14,166,661
މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
4,656,832
4,652,564
7,292,249
7,979,845
8,866,645
މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ހެނބަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
1,636,704
2,447,946
4,008,448
4,557,493
5,063,966
މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ކެނދިކުޅުދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,747,993
3,460,892
9,800,127
10,753,150
11,948,146
މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ މާޅެންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
1,835,529
2,372,893
4,692,653
5,299,886
5,888,862
މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ކުޑަފަރީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
1,966,811
2,363,647
3,707,737
4,126,547
4,585,130
މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ލަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,723,229
3,275,957
5,184,475
5,820,248
6,467,052
މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ މާފަރު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,139,843
2,951,568
5,808,488
6,321,574
7,024,090
މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ޅޮހީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
1,532,356
2,610,756
4,222,250
4,937,420
5,486,115
މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ މިލަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,537,893
3,198,725
5,404,420
6,073,213
6,748,129
މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ މަގޫދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
1,607,494
1,776,733
3,066,490
3,156,021
3,506,750
މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ މަނަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,751,873
3,686,269
8,340,077
9,345,431
10,383,988
މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ހޮޅުދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,634,478
3,766,592
8,911,317
9,931,088
11,034,729
މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ފޮއްދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
1,653,240
1,533,896
3,098,684
3,120,484
3,467,263
މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ވެލިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
3,742,849
5,027,372
10,073,713
11,234,285
12,482,750
މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
6,481,651
6,098,031
8,765,383
9,591,884
10,657,829
މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަލިފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,891,749
4,541,527
10,033,093
11,236,580
12,485,300
މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ ވާދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
1,886,198
2,457,026
4,345,749
4,417,517
4,908,436
މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ ރަސްގެތީމު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,042,053
2,759,674
4,176,541
4,660,801
5,178,755
މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަނގޮޅިތީމު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,161,743
2,566,016
4,135,793
4,248,440
4,720,569
މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ އުނގޫފާރު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
7,935,352
3,815,652
8,393,001
9,369,305
10,410,515
މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ މާކުރަތު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,373,667
2,912,197
5,127,221
5,758,770
6,398,742
މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ ރަސްމާދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,006,367
2,357,568
4,098,675
4,612,747
5,125,361
މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ އިންނަމާދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
1,763,790
2,344,830
3,815,295
4,313,644
4,793,019
މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ މަޑުއްވަރީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,670,508
3,237,233
8,511,249
9,507,140
10,563,667
މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ އިނގުރައިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,584,740
3,334,922
7,262,827
8,140,210
9,044,831
މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ ފައިނު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
1,802,136
2,308,355
4,241,251
4,091,817
4,546,540
މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ މީދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,700,700
3,616,877
10,075,112
11,245,926
12,495,685
މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ ކިނޮޅަހު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
1,984,564
2,720,913
4,811,462
4,875,124
5,416,896
މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ ހުޅުދުއްފާރު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,601,861
3,343,338
7,313,623
8,219,763
9,133,225
މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ ދުވާފަރު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
3,211,683
3,833,763
15,666,287
17,342,061
19,269,283
މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
4,996,433
6,140,282
7,120,839
7,792,273
8,658,227
މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ކުޑަރިކިލު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,100,959
2,368,477
3,872,160
4,226,753
4,696,472
މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ކަމަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
1,603,061
1,997,774
3,281,536
3,677,359
4,086,024
މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ކެންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,543,580
3,159,799
5,742,694
6,462,045
7,180,171
މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ކިހާދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
1,556,445
1,994,191
3,498,611
3,747,263
4,163,696
މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ދޮންފަނު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,078,201
2,300,413
3,233,433
3,625,157
4,028,020
މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ދަރަވަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,900,060
4,935,970
5,208,912
6,080,773
6,756,529
މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ މާޅޮހު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
1,840,160
2,411,581
3,936,899
4,354,221
4,838,106
މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ އޭދަފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
3,683,186
3,886,708
13,979,634
15,507,963
17,231,362
މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ތުޅާދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,576,785
3,948,562
8,621,065
9,628,091
10,698,060
މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ހިތާދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,093,736
2,667,462
4,924,426
5,559,554
6,177,387
މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ފުޅަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
1,085,631
1,331,626
2,695,859
2,734,757
3,038,670
މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ފެހެންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
1,326,463
1,565,181
3,401,957
2,883,322
3,203,746
މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ގޮއިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
1,969,946
2,504,963
6,472,488
6,079,043
6,754,606
ޕާދިއްޕޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
4,436,810
4,863,729
6,177,135
6,759,585
7,510,778
ޕާދިއްޕޮޅު ހިންނަވަރު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
3,421,176
4,930,040
13,232,483
14,667,265
16,297,237
ޕާދިއްޕޮޅު ނައިފަރު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
3,958,171
6,115,640
20,455,373
22,646,269
25,162,947
ޕާދިއްޕޮޅު ކުރެންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,625,186
4,941,346
7,503,067
8,402,045
9,335,764
ޕާދިއްޕޮޅު އޮޅުވެލިފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
1,889,104
2,449,038
4,281,725
4,814,553
5,349,594
މާލެއަތޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
4,373,499
4,500,111
8,098,806
8,862,454
9,847,338
މާލެއަތޮޅު ކާށިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
3,705,788
4,680,413
13,192,716
14,387,503
15,986,385
މާލެއަތޮޅު ގާފަރު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,542,423
3,084,248
6,791,639
7,629,504
8,477,370
މާލެއަތޮޅު ދިއްފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
1,949,268
2,163,398
6,385,475
7,166,112
7,962,482
މާލެއަތޮޅު ތުލުސްދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,333,251
2,861,746
6,933,502
7,747,253
8,608,205
މާލެއަތޮޅު ހުރާ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,501,934
5,694,904
6,617,463
7,809,217
8,677,054
މާލެއަތޮޅު ހިންމަފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,528,795
2,946,911
8,411,017
9,415,204
10,461,515
މާލެއަތޮޅު ގުޅީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
1,414,903
1,565,287
5,520,209
6,196,814
6,885,465
މާލެއަތޮޅު މާފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,440,030
3,231,688
14,839,156
16,496,009
18,329,209
މާލެއަތޮޅު ގުރައިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
3,397,933
3,601,138
9,863,001
11,035,229
12,261,573
އަރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
3,859,601
4,334,354
6,236,252
6,824,278
7,582,659
އަރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ތޮއްޑޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,740,749
3,853,400
8,944,440
10,403,416
11,559,547
އަރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ރަސްދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,640,380
3,136,016
5,715,639
6,380,280
7,089,320
އަރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އުކުޅަހު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
3,112,290
6,247,820
6,311,331
7,097,595
7,886,351
އަރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ބޮޑުފުޅަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,112,134
1,995,375
4,272,421
4,821,843
5,357,694
އަރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީ މަތިވެރީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,674,793
3,539,891
5,077,567
5,685,243
6,317,044
އަރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ފެރިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
1,858,765
2,425,977
4,376,338
4,592,255
5,102,592
އަރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީ މާޅޮހު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
1,960,069
2,293,670
4,110,778
4,439,136
4,932,457
އަރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ހިމަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
1,940,447
2,354,436
5,060,274
5,898,138
6,553,597
އަރިއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
4,653,731
4,622,801
6,693,137
7,324,242
8,138,185
އަރިއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ހަންޏާމީދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,397,821
2,865,528
3,630,900
4,247,784
4,719,840
އަރިއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ އޮމަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,102,895
2,153,958
5,104,691
5,699,263
6,332,621
އަރިއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ކުނބުރުދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
1,885,946
2,008,841
3,315,713
3,749,160
4,165,804
އަރިއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ މަހިބަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
3,150,360
4,234,327
10,724,282
11,903,544
13,226,384
އަރިއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ މަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
1,359,632
1,474,706
3,137,343
3,407,763
3,786,467
އަރިއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ދަނގެތީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,640,825
3,304,128
4,673,138
5,244,437
5,827,251
އަރިއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ދިގުރަށު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,504,604
2,893,176
4,747,101
5,122,429
5,691,684
އަރިއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ފެންފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,432,189
3,347,227
5,062,171
5,698,366
6,331,625
އަރިއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ދިއްދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
1,502,844
1,771,486
2,320,065
2,398,602
2,665,158
އަރިއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ މާމިގިލީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,720,930
3,689,922
13,354,555
14,962,962
16,625,794
ފެލިދެއަތޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
3,703,967
3,640,063
4,389,065
4,802,916
5,336,663
ފެލިދެއަތޮޅު ފުލިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
1,736,374
1,615,620
3,223,331
3,537,935
3,931,106
ފެލިދެއަތޮޅު ތިނަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
1,275,723
1,217,419
1,297,869
1,424,630
1,582,949
ފެލިދެއަތޮޅު ފެލިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,061,542
1,855,595
3,432,960
4,061,345
4,512,682
ފެލިދެއަތޮޅު ކެޔޮދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,054,316
2,433,641
4,414,706
4,968,694
5,520,865
ފެލިދެއަތޮޅު ރަކީދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
1,172,309
1,421,006
1,692,707
1,847,783
2,053,127
މުލަކުއަތޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
4,733,679
4,721,357
5,449,427
5,963,262
6,625,959
މުލަކުއަތޮޅު ރަތްމަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
1,782,331
2,117,935
2,203,219
2,204,620
2,449,619
މުލަކުއަތޮޅު ވޭވަށު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,127,900
2,500,040
3,117,830
3,062,701
3,403,059
މުލަކުއަތޮޅު މުލަކު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,711,705
3,658,767
7,322,015
8,179,710
9,088,721
މުލަކުއަތޮޅު މުލީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,226,427
2,845,289
5,388,960
6,279,667
6,977,526
މުލަކުއަތޮޅު ނާލާފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
1,753,987
3,074,533
3,224,601
3,654,419
4,060,534
މުލަކުއަތޮޅު ކޮޅުފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,125,058
3,830,087
5,405,012
6,148,143
6,831,385
މުލަކުއަތޮޅު ދިއްގަރު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,384,883
3,180,996
5,785,160
6,462,404
7,180,570
މުލަކުއަތޮޅު މަޑުއްވަރީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
1,944,494
2,409,141
2,909,873
3,304,865
3,672,135
ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
5,044,702
5,391,268
5,198,057
5,688,189
6,320,317
ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ފީއަލީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,707,425
3,667,018
5,721,759
6,701,718
7,446,479
ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ބިލެތްދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,467,680
3,252,836
5,719,732
6,417,827
7,131,039
ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ މަގޫދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
3,203,833
5,335,873
4,068,956
4,639,654
5,155,258
ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ދަރަނބޫދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,219,537
2,969,296
3,469,636
3,827,010
4,252,306
ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ނިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
3,849,489
4,743,048
9,807,449
10,978,489
12,198,528
ނިލަންދެއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
4,898,631
5,137,530
5,813,646
6,361,823
7,068,812
ނިލަންދެއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ މީދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,756,996
4,200,070
5,867,400
6,598,493
7,331,783
ނިލަންދެއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ބަނޑިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,350,542
3,186,916
5,181,887
6,086,892
6,763,328
ނިލަންދެއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ރިނބުދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
1,987,049
2,522,833
3,854,796
3,710,668
4,123,034
ނިލަންދެއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ހުޅުދެލީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,374,543
3,172,645
4,980,270
5,620,641
6,245,262
ނިލަންދެއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ މާއެނބޫދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,351,127
3,367,533
4,316,896
5,065,524
5,628,455
ނިލަންދެއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ކުޑަހުވަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
4,814,597
5,539,614
13,468,882
15,039,507
16,710,847
ކޮޅުމަޑުލު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
5,975,973
6,889,155
7,583,004
8,298,016
9,220,174
ކޮޅުމަޑުލު ބުރުނީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
1,858,328
2,965,700
4,603,716
4,436,015
4,928,989
ކޮޅުމަޑުލު ވިލުފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,761,164
3,217,373
6,782,567
7,633,647
8,481,974
ކޮޅުމަޑުލު މަޑިފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,639,972
3,190,361
5,986,784
6,693,793
7,437,674
ކޮޅުމަޑުލު ދިޔަމިގިލީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,450,927
3,052,423
4,081,925
4,627,342
5,141,578
ކޮޅުމަޑުލު ގުރައިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,675,349
3,799,675
8,013,020
8,993,301
9,992,726
ކޮޅުމަޑުލު ކަނޑޫދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,287,659
3,337,167
4,820,940
4,700,831
5,223,234
ކޮޅުމަޑުލު ވަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
1,667,866
2,379,757
3,416,149
3,525,371
3,917,145
ކޮޅުމަޑުލު ހިރިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,423,310
3,906,938
6,735,313
7,587,859
8,431,098
ކޮޅުމަޑުލު ގާދިއްފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
1,490,905
2,150,528
2,432,569
2,790,936
3,101,093
ކޮޅުމަޑުލު ތިމަރަފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,771,003
4,138,396
7,172,356
8,042,447
8,936,203
ކޮޅުމަޑުލު ވޭމަންޑޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,173,148
2,766,451
6,740,619
7,551,110
8,390,264
ކޮޅުމަޑުލު ކިނބިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,066,327
3,276,499
5,298,987
5,970,628
6,634,143
ކޮޅުމަޑުލު އޮމަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,140,556
2,797,590
4,121,244
4,376,289
4,862,626
ހައްދުންމަތީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
5,898,147
9,012,577
8,116,885
8,882,237
9,869,320
ހައްދުންމަތީ އިސްދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,041,028
3,049,632
7,957,309
8,432,964
9,370,118
ހައްދުންމަތީ ދަނބިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
1,991,685
2,458,646
5,307,532
5,877,787
6,530,985
ހައްދުންމަތީ މާބައިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,449,874
2,777,072
5,711,399
6,036,710
6,707,569
ހައްދުންމަތީ މުންޑޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
1,702,422
2,346,862
3,239,546
3,246,847
3,607,669
ހައްދުންމަތީ ކަލައިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,569,685
3,075,920
6,891,374
7,305,504
8,117,364
ހައްދުންމަތީ ގަމު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
6,410,814
9,198,129
22,996,782
23,719,730
26,355,702
ހައްދުންމަތީ މާވަށު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,899,467
4,138,938
9,046,759
10,139,529
11,266,334
ހައްދުންމަތީ ފޮނަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
3,810,339
5,074,885
13,980,889
15,630,841
17,367,895
ހައްދުންމަތީ މާމެންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
1,948,710
2,591,476
5,863,034
6,607,199
7,341,457
ހައްދުންމަތީ ހިތަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,224,359
2,964,692
6,883,642
8,008,283
8,898,243
ހައްދުންމަތީ ކުނަހަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,045,720
2,812,924
5,963,855
6,240,295
6,933,778
ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
4,859,256
5,604,080
7,087,649
7,755,953
8,617,872
ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ކޮލަމާފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,355,544
3,284,945
6,393,773
7,217,357
8,019,421
ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ވިލިނގިލީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
4,369,353
9,516,302
14,291,874
15,896,958
17,663,586
ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ މާމެންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,761,125
3,623,938
7,058,516
7,927,966
8,809,000
ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ނިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,106,841
3,143,581
5,340,044
5,474,151
6,082,493
ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ދާންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,684,764
4,393,292
6,945,264
7,812,478
8,680,678
ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ދެއްވަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,254,676
2,929,029
5,531,977
5,080,301
5,644,875
ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ކޮނޑޭ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
1,443,152
1,956,135
5,519,743
4,837,545
5,375,141
ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ގެމަނަފުށި ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
3,166,687
3,839,690
8,143,859
9,176,542
10,196,330
ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ކަނޑުހުޅުދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
1,629,253
2,213,125
5,388,072
5,669,679
6,299,750
ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
5,412,392
7,100,262
8,197,200
8,970,126
9,966,975
ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ މަޑަވެލީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
3,277,522
3,789,386
7,640,843
8,579,736
9,533,201
ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ހޯނޑެއްދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,419,292
3,009,968
6,947,823
7,447,360
8,274,985
ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ނަޑެއްލާ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,317,352
3,127,917
6,006,522
6,755,843
7,506,619
ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ގައްދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
3,524,229
4,531,502
9,638,642
10,847,987
12,053,522
ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ރަތަފަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,156,100
2,644,697
5,350,695
5,634,515
6,260,678
ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ވާދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,543,896
3,486,151
8,572,137
8,098,402
8,998,377
ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ފިޔޯރީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,319,177
2,813,940
6,588,597
6,989,544
7,766,292
ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ފަރެސްމާތޮޑާ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,439,119
4,365,711
7,504,596
8,470,550
9,411,881
ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ތިނަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
4,465,924
12,880,692
25,731,907
28,557,432
31,731,017
ކައުންސިލްސް
ބިލިއަން ރުފިޔާ އިން
2020 ވަނަ އަހަރަށް ބެހިފައިވާ ގޮތް