ހުރިހާ ސެކްޓާތައް ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން
އޮފީސްތަކަށް ލިބޭ އާމްދަނީ
ރުފިޔާ އިން
އެކްޗުއަލް
ރިވައިޒްކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން
20,017,589
23,979,400
28,000,000
26,687,288
26,880,195
ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން
20,017,589
23,979,400
28,000,000
26,687,288
26,880,195
ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން
މިލިއަން ރުފިޔާ އިން
2020 ވަނަ އަހަރަށް ބެހިފައިވާ ގޮތް