ހުރިހާ ސެކްޓާތައް ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން
އޮފީސްތަކަށް ލިބޭ އާމްދަނީ
ރުފިޔާ އިން
އެކްޗުއަލް
ރިވައިޒްކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން
22,979,151
22,672,600
24,100,000
24,367,679
24,561,299
ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން
22,979,151
22,672,600
24,100,000
24,367,679
24,561,299
ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން
މިލިއަން ރުފިޔާ އިން
2020 ވަނަ އަހަރަށް ބެހިފައިވާ ގޮތް